91

Cnosti ľudské a nadprirodzené

Keď sa niekto snaží zdokonaľovať v prirodzených ľudských cnostiach, jeho srdce je už veľmi blízko pri Kristovi. Kresťan chápe, že božské cnosti — viera, nádej, láska — a všetky ostatné, ktoré so sebou prináša Božia milosť, ho nútia, aby nikdy nezanedbával dobré vlastnosti, ktoré zdieľa s toľkými ľuďmi.

Ľudské cnosti — a na tom trvám — sú základom cností nadprirodzených, a tie sú zase ďalším impulzom k rozvíjaniu ľudskej dimenzie v človeku. No v každom prípade, len úsilie získať tieto cnosti nestačí, je nevyhnutné naučiť sa podľa nich žiť. Discite benefacere (Iz 1, 17), učte sa konať dobro. Je treba opakovane konať zodpovedajúce skutky — úprimnosti, pravdivosti, pokoja, vyrovnanosti, trpezlivosti — pretože láska, to sú skutky a Boha nie je možné milovať iba slovami, ale skutkami a v pravde (Jn 3, 18).

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku