103

Kristus žije v kresťanoch. Viera nám hovorí, že človek je v stave milosti zbožštený. Sme muži a ženy, nie anjeli. Bytosti z mäsa a kostí, so srdcom a vášňami, so smútkom i radosťami. Predsa však sa toto zbožštenie vylieva na celého človeka ako závdavok slávneho vzkriesenia. Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie. Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi (1 Kor 15, 20-22).

Kristov život je aj naším životom, tak ako to prisľúbil svojim apoštolom pri poslednej večeri: Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok (Jn 14, 23). Kresťan má teda žiť podľa života Kristovho, stotožniac sa s cítením Krista, tak, aby spolu so svätým Pavlom mohol zvolať: non vivo ego, vivit vero in me Christus (Gal 2, 20), už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.

Tento bod v inom jazyku