115

Na záver by som nerád obišiel ešte jednu myšlienku. Kresťan, ktorý sprítomňuje Krista medzi ľuďmi, keď on sám je ipse Christus, sám Kristus, sa snaží nielen žiť s postojom lásky, ale prostredníctvom jeho ľudskej lásky dať spoznať aj lásku Božiu.

Ježiš vnímal celý svoj život ako zvestovanie tejto lásky: Filip — odpovedal jednému zo svojich učeníkov — kto mňa vidí, vidí Otca (Jn 14, 9). Podľa tohto učenia apoštol Ján vyzýva kresťanov, aby Božiu lásku, ktorú už poznali, prejavovali aj vo svojich skutkoch: Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého (1 Jn 4, 7-11).

Tento bod v inom jazyku