104

Ježiš Kristus – základ kresťanského života

Chcel by som aspoň v krátkosti pripomenúť niektoré z aspektov skutočnosti, že Kristus je stále živý. Iesus Christus heri et hodie; ipse et in saecula (Heb 13, 8), Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky, pretože práve v tomto spočíva základ celého kresťanského života. Keď sa rozhliadneme okolo seba a zamyslíme sa nad behom ľudských dejín, všimneme si pokrok a napredovanie. Veda umožnila človeku viac si uvedomiť svoju moc. Technika dnes ovláda prírodu zakaždým vo väčšej miere než v minulosti a umožňuje ľudstvu snívať o dosiahnutí vyššej kultúrnej a materiálnej úrovne, ako aj jednoty.

Niektorí by snáď chceli tento obraz poopraviť a poukazujú na to, že ľudia aj dnes trpia následkami vojen a nespravodlivosti, dokonca horšími ako v minulosti. Určite je v tom kus pravdy. Rád by som však posunul tieto úvahy ďalej a pripomenul, že z náboženského hľadiska človek naďalej zostáva človekom a Boh Bohom. V tejto oblasti pokrok už dosiahol svoj vrchol: je ním Kristus, Alfa a Omega, Počiatok i Koniec (Porov. Zj 21, 6).

V duchovnom živote nenadíde už žiadna nová epocha, ku ktorej by sa dalo dôjsť. Všetko nám už bolo dané v Kristovi, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, žije a zostáva s nami naveky. No je treba sa s ním zjednotiť skrze vieru a dovoliť, aby sa v nás prejavil jeho život a o každom kresťanovi sa mohlo povedať, že už nie je len alter Christus, druhý Kristus, ale že je ipse Christus, sám Kristus!

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Tento bod v inom jazyku