105

Instaurare omnia in Christo (Ef 1, 10), akoby heslo dáva svätý Pavol kresťanom z Efezu; zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, a teda celý svet preniknúť Ježišovým duchom, položiť Krista do stredu všetkých záležitostí. Si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum (Jn 12, 32); a ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetko pritiahnem k sebe. Kristus je svojím vtelením, svojou prácou v Nazarete, svojím kázaním a zázrakmi v Judei a Galilei, svojou smrťou na kríži a svojím zmŕtvychvstaním stredobodom stvorenia, Prvorodeným a Pánom všetkého tvorstva.

Poslaním nás kresťanov je ohlasovať tento Kristov kráľovský úrad, hlásať ho svojimi slovami a skutkami. Pán chce, aby jeho deti boli prítomné na všetkých križovatkách zeme. Niektorých povoláva na púšť, aby sa zriekli výdobytkov ľudskej spoločnosti, a svojím svedectvom tak pripomínali ostatným ľuďom, že Boh existuje. Iným zveruje kňazský úrad. Od veľkej väčšiny ľudí však chce, aby žili uprostred sveta a venovali sa pozemským záležitostiam. Preto by kresťania mali prinášať Krista do každého prostredia, kde sa vykonáva nejaká ľudská činnosť: do tovární, do laboratórií, na polia, do remeselníckych dielní, do ulíc veľkomiest, na horské chodníky.

V tejto súvislosti rád pripomínam Kristov rozhovor s učeníkmi idúcimi do Emauz. Ježiš kráča s týmito dvoma mužmi, ktorí už stratili takmer všetku nádej, až sa im začína zdať, že život nemá žiaden zmysel. Kristus chápe ich žiaľ, preniká do ich srdca a odhaľuje im niečo zo života, ktorý prebýva v ňom.

Keď prišli do dediny a Ježiš sa tváril, akoby chcel ísť ďalej, obaja učeníci ho zadržali a takmer donútili, aby zostal s nimi. Spoznávajú ho potom pri lámaní chleba: „Pán bol s nami“, zvolajú. Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma? (Lk 24, 32). Každý kresťan by mal sprítomňovať Krista medzi ľuďmi; mal by konať tak, aby tí, čo s ním prichádzajú do styku, pocítili bonus odor Christi (Porov. 2 Kor 2, 15), ľúbeznú Kristovu vôňu; mal by konať tak, aby bolo možné prostredníctvom skutkov učeníka odhaliť tvár Učiteľa.

Tento bod v inom jazyku