116

Je teda potrebné, aby naša viera bola živá, aby nás viedla skutočne veriť v Boha a viesť s ním neustály rozhovor. Kresťanský život má byť životom ustavičnej modlitby, kresťan sa má snažiť žiť v Pánovej prítomnosti od rána do večera a od večera do rána. Kresťan nikdy nie je osamelý, pretože žije v neprestajnom styku s Bohom, ktorý je tu s nami i na nebesiach.

Sine intermissione orate — prikazuje Apoštol — bez prestania sa modlite (1 Sol 5, 17). A Klement Alexandrijský, pripomínajúc tento apoštolský príkaz, píše: Prikazuje sa nám, aby sme chválili a ctili Slovo, ktoré poznáme ako Spasiteľa a Kráľa; a skrze neho Otca, nielen vo vybrané dni, ako to robia iní, ale bez prestania, po celý život, všetkými možnými spôsobmi (Klement Alexandrijský, Stromata, 7, 7, 35 (PG 9, 450)).

Uprostred každodenných činností, vo chvíľach keď potlačíme sebecké sklony, keď pocítime radosť z priateľstva s inými ľuďmi — vo všetkých týchto okamihoch má kresťan znovu nachádzať Boha. Skrze Krista a v Duchu Svätom, má kresťan prístup k dôvernému styku s Bohom Otcom, môže ísť po svojej ceste hľadania kráľovstva, ktoré nie je z tohto sveta, ale sa v tomto svete začína a pripravuje.

Treba sa stýkať s Kristom, v Slove a v Chlebe, v Eucharistii a v modlitbe. Stýkať sa s ním tak, ako sa stýkame s priateľom, s osobou skutočnou a živou, akou Kristus aj je, pretože vstal z mŕtvych. Kristus — čítame v Liste Hebrejom — pretože zostáva naveky, má kňazstvo, ktoré neprechádza na iného. Preto môže naveky spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, lebo žije stále, aby sa za nich prihováral (Heb 7, 24-25).

Kristus, zmŕtvychvstalý Kristus, náš spoločník a Priateľ. Spoločník, ktorý sa nám dáva vidieť len v tieňoch, ale ktorého skutočnosť napĺňa celý náš život a vzbudzuje v nás túžbu po definitívnom spoločenstve s ním. A Duch i nevesta volajú: „Príď!“ Aj ten, čo počúva nech volá: „Príď!“ Kto je smädný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života… Ten, čo to dosvedčuje, hovorí: „Áno, prídem čoskoro.“ „Amen. Príď, Pane Ježišu! (Zj 22, 17-20)“.

Tento bod v inom jazyku