372

Om du innehar ett offentligt ämbete, har du både rättigheter och skyldigheter som följer av din ställning.

Du avlägsnar dig från din väg som apostel om du med anledning, eller under förevändning, av ett apostoliskt uppdrag försummar dina ämbetsplikter. Om du gör det förlorar du ditt anseende som yrkesman, som är den "metkrok" som du skall använda dig av som "människofiskare".

Denna punkt på ett annat språk