Lojalitet

Lojaliteten får till följd att man säkert går en rak väg, utan att vackla eller bli orolig. Dessutom befästs man i förvissningen om att det verkligen finns sunt förnuft och lycka.

- Se efter om detta händer i din vardag.

Du sade till mig i förtroende att Gud ibland fyller dig med ljus, ibland inte.

Jag påminde dig, bestämt, om att Herren alltid är oändligt god. Därför räcker de där stunderna av ljus för att du skall kunna fortsätta framåt, men även de andra stunderna kan vara till nytta för dig, för att göra dig mer trogen.

Jordens salt. Vår Herre sade att hans lärjungar - även du och jag - är jordens salt: för att ge immunitet mot infektioner, för att hindra förruttnelse, för att ge smak åt världen.

- Men han sade också quod si sal evanuerit … - att om saltet förlorar sin sälta kommer det att kastas bort och trampas på av människorna …

- Lyckas du nu, inför många händelser som vi beklagar, finna en förklaring på det som du tidigare inte kunde förklara?

Det ställe ur andra Timotheosbrevet får mig att darra, i vilket aposteln Paulus beklagar sig över att Demas har rest till Thessalonike, dragen av denna världens lockelser … För en bagatell och av fruktan för förföljelser svek denne man sitt gudomliga uppdrag, en man som Paulus i andra brev angivit som en av de heliga.

Det får mig att darra, då jag känner till min litenhet; och det får mig att kräva av mig själv att jag skall vara trogen Herren även i de händelser som kan verka obetydliga, för om de inte hjälper mig att förenas mer med honom vill jag inte ha dem!

Med tanke på många tillfällen i historien, som djävulen ser till att upprepa, tyckte jag att det var ett mycket träffsäkert övervägande som du skrev till mig om lojalitet: "Hela dagen bär jag med mig en bönesuck i hjärtat, i huvudet och på läpparna: Rom!"

En stor upptäckt! Något som du bara förstod delvis, blev solklart då du tvingades att förklara det för andra.

Du fick tala mycket lugnt med en som var uppgiven för att han kände sig oduglig och inte ville vara en börda för någon … Då förstod du bättre än någonsin varför jag alltid talar med dig om att vi skall vara som åsnan vid bevattningshjulet: trogna och med mycket stora skygglappar för att inte vi själva skall titta på och njuta av resultatet - blommorna, frukterna, trädgårdens prakt - säkra på att vår trohet är verkningsfull.

Lojaliteten kräver hunger efter utbildning, för du vill väl inte - rörd av en uppriktig kärlek - riskera att på grund av okunskap sprida eller försvara uppfattningar och ståndpunkter som är allt annat än med sanningen överensstämmande.

"Jag skulle vilja" - skriver du till mig - "att min lojalitet och uthållighet vore så solida och eviga, och min tjänst så vaksam och kärleksfull, att du skulle kunna glädjas åt mig och att jag skulle kunna vara ett litet stöd".

- Och jag svarar dig: Må Gud befästa dig i din föresats så att vi kan vara hjälp och stöd åt honom.

Visst finns några som först är entusiastiska och sedan går sin väg … Oroa dig inte: de är den nål som Gud använder sig av för att trä tråden.

- Och förresten, be för dem!, för kanske kan man få dem att fortsätta att dra med sig andra.

För dig som vacklar skriver jag av ur ett brev: "Jag kommer kanske även hädanefter att vara samma odugliga redskap som hittills. Trots det kommer jag emellertid att ha ändrat min inställning till livet och mitt sätt att leva det, för jag har en fast önskan att hålla ut … för alltid!"

- Tvivla aldrig på att Han aldrig sviker.

Ditt liv består i att tjäna, alltid med orubblig lojalitet, villkorslöst. Det är bara så som vi kommer att ge det som Herren förväntar sig av oss.

Jag kommer aldrig, vare sig på det asketiska eller juridiska planet, att hålla med dem som tycker och lever som om att tjäna Kyrkan vore liktydigt med att göra karriär.

Det smärtar dig att vissa använder sig av en teknik som består i att tala om Kristi Kors för att komma upp sig och erhålla poster … Det är samma personer som inte anser någonting vara rent, om det inte överensstämmer med deras egen uppfattning.

- Det är ytterligare en anledning för att du skall hålla ut med rätta avsikter och för att du skall be Mästaren om styrkan att upprepa non mea voluntas, sed tua fiat! - Herre, må jag göra din heliga Vilja med kärlek!

Varje dag måste du växa i lojalitet gentemot Kyrkan, påven, den Heliga Stolen … Med en alltmer teologisk kärlek.

Du är mycket angelägen om att älska Kyrkan, och än angelägnare blir du ju aktivare de som försöker förfula henne är. - Jag tycker det är helt naturligt, för Kyrkan är din Moder.

De som inte vill förstå att tron kräver att man tjänar Kyrkan och människorna gör förr eller senare tvärtom och använder sig till slut av Kyrkan och människorna för sina personliga syften.

Måtte du aldrig begå misstaget att identifiera Kristi mystiska kropp med den personliga eller offentliga ståndpunkten hos någon av dess medlemmar.

Och måtte du aldrig ge människor med mindre utbildning anledning till att begå samma misstag.

- Se så viktigt det är att du är konsekvent, att du är lojal!

Jag förstår inte vad du menar när du talar om tro och moral och säger att du är en oberoende katolik …

- Oberoende av vem? Din falska självständighet innebär att du avlägsnar dig från Kristi väg.

Ge aldrig vika i frågor som rör Kyrkans lära. - När man gör en legering är det den ädlare metallen som förlorar på det.

- Dessutom är den skatten inte din, och - som Evangeliet säger - Husbonden kan begära räkenskap av dig då du minst anar det.

Jag håller med dig om att det finns praktiserande katoliker som i folks ögon även kan framstå som fromma och som kanske är uppriktigt övertygade men som naivt tjänar Kyrkans fiender …

- Under olika felaktigt tillämpade begrepp - ekumenik, pluralism, demokrati - har den värsta fienden, okunskapen, smugit sig in i deras egna hem.

Även om det verkar paradoxalt, händer det inte sällan att det är just de som påstår sig vara Kyrkans barn som sprider mest förvirring.

Du är trött på att slåss. Du fylls med avsmak av omgivningen, som präglas av brist på lojalitet … Alla kastar sig över den som ligger för att trampa på honom!

Jag förstår inte varför du är förvånad. Samma sak hände redan med Jesus Kristus, men han drog sig inte tillbaka, för han hade kommit för att rädda just de sjuka och dem som inte förstod honom.

Att de lojala inte skall agera är just vad de illojala vill.

Fly från all sekterism, den är oförenlig med ett lojalt samarbete.

Sann enhet kan inte främjas genom ny söndring … Än mindre går det när de som är pådrivande strävar efter att ta över makten och ersätta den rättmätiga myndigheten.

Du blev mycket betänksam då du hörde mig säga: Jag vill att min Moder Kyrkans blod skall rinna i mina ådror, inte Alexanders eller Karl den stores eller Greklands sju vises blod.

Att hålla ut är att fortleva i kärleken per Ipsum et cum Ipso et in Ipso …, vilket vi verkligen också kan översätta så här: Han! Genom mig, med mig och i mig.

Det är möjligt att det bland katoliker kan finnas några som inte har särskilt mycket kristen anda eller som ger dem som umgås med dem vid en viss tidpunkt ett sådant intryck.

Men om du tar anstöt av den omständigheten, visar du att du har väldigt lite kännedom om mänskligt elände … och om ditt eget elände. Dessutom är det varken rättvist eller lojalt att utnyttja dessa få människors svagheter för att smutskasta Kristus och hans Kyrka.

Det är sant att vi som är Guds barn inte skall tjäna Herren för att andra skall se oss … men vi får heller inte bry oss om att man ser oss, och vi får absolut inte låta bli att uppfylla våra plikter för att man ser oss!

Det har gått tjugo århundraden och samma scen upprepas dagligen: man fortsätter att döma, gissla och korsfästa Mästaren … och många katoliker fortsätter att med sina handlingar och ord ropa: Honom? Honom känner jag inte!

Jag skulle vilja gå runt överallt och påminna många människor i förtroende om att Gud är barmhärtig och att han även är mycket rättvis! Därför har han klart och tydligt sagt att "Jag kommer heller inte att kännas vid dem som inte har känts vid mig inför människorna."

Jag har alltid tyckt att brist på lojalitet på grund av mänsklig hänsyn är brist på kärlek … och på personlighet.

Vänd din blick mot Jungfru Maria och betrakta hur hon övar dygden lojalitet. När Elisabet behöver henne säger Evangeliet att hon gav sig iväg cum festinatione - glatt och skyndsamt. Lär dig av det!

Detta kapitel på ett annat språk