748

Nabierz otuchy. — Nie pamiętasz, co św. Paweł mówi w Liście do Koryntian: “każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę”?

Tematy
Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku