748

Nabierz otuchy. – Nie pamiętasz, co św. Paweł mówi w Liście do Koryntian: „każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę”?

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku