171

Sme povinní hájiť osobnú slobodu všetkých ľudí, lebo vieme, že túto slobodu nám vydobyl Kristus (Gal 5, 1). Ak by sme tak nerobili, akým právom by sme ju mohli vyžadovať pre seba? Takisto musíme šíriť pravdu, pretože veritas liberavit vos (Jn 8, 32), pravda nás oslobodzuje, zatiaľ čo nevedomosť zotročuje. Musíme obhajovať právo ľudí na život, na dôstojné životné podmienky, právo na prácu a odpočinok, právo na voľbu stavu, na založenie rodiny, právo privádzať v manželstve na svet deti a vychovávať ich, právo na pokojné prežívanie choroby a staroby, právo na dostupnosť kultúry, právo na združovanie, aby sa dosiahli legitímne ciele; no predovšetkým, právo poznať a milovať Boha v úplnej slobode, pretože ľudské svedomie, ak je zdravé, objaví Stvoriteľove stopy vo všetkom.

Musím zopakovať, že sa nepletiem do politiky, no pevne stojím pri učení Cirkvi, že marxizmus je nezlučiteľný s vierou v Krista. Jestvuje snáď niečo, čo by viac odporovalo viere než systém založený na popieraní láskyplnej Božej prítomnosti v duši? Kričte poriadne nahlas, aby vás bolo dobre počuť: vôbec nepotrebujeme marxizmus na to, aby sme mohli uplatňovať spravodlivosť. Presne naopak, tento veľmi vážny omyl so svojimi výlučne materialistickými riešeniami, ktoré nevedia nič o Bohu pokoja, bráni šťastiu a porozumeniu medzi ľuďmi. Zato v kresťanstve nachádzame pravé svetlo, ktoré dá vždy odpoveď na všetky problémy: stačí, ak sa budete úprimne usilovať o to byť dobrými katolíkmi, non verbo neque lingua, sed opere et veritate (1 Jn 3, 18), nielen slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. A povedzte to jasne a bez strachu vždy, keď sa naskytne nejaká príležitosť — a — ak to bude potrebné, nájdite ju.

Tento bod v inom jazyku