173

Láska, ktorá je akýmsi veľkorysým preháňaním spravodlivosti, najprv vyžaduje plnenie povinnosti: začne sa spravodlivosťou a pokračuje sa ešte väčšou spravodlivosťou…; láska si však vyžaduje aj veľkú jemnosť, veľkú ohľaduplnosť, veľkú úctu a veľkú vľúdnosť, jedným slovom, vyžaduje si nasledovať onú radu apoštola: „neste si vzájomne bremená a tak naplníte Kristov zákon“ (Gal 6, 2). Potom to pôjde: potom budeme plne milovať a napĺňať Kristov príkaz.

Neexistuje pre mňa jasnejší príklad spojenia spravodlivosti a lásky než je konanie matiek. Rovnakou láskou milujú všetky svoje deti a práve táto láska ich vedie k tomu, že k nim pristupujú rôznym spôsobom — s nerovnakou spravodlivosťou — pretože každé dieťa je iné. Tak i vo vzťahu k vašim blížnym bude láska zdokonaľovať a dopĺňať spravodlivosť, budeme sa správať rôzne k rôznym ľuďom, prispôsobujúc sa konkrétnym okolnostiam každého jednotlivca, s cieľom dávať radosť tomu, kto je smutný, vzdelanie tomu, kto ho má nedostatok a priateľstvo tomu, kto sa cíti osamelý… Spravodlivosť spôsobí, že dáme každému to, čo mu patrí; čo nie je to isté, ako dávať všetkým rovnakú vec. Utopické rovnostárstvo totiž býva zdrojom tých najväčších krívd.

Aby sme sa vždy dokázali správať ako tie dobré matky, potrebujeme zabudnúť na seba samých a nemať inú ctižiadosť okrem tej slúžiť ostatným ako Ježiš Kristus, ktorý hlásal: „Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť“ (Mt 20, 28).To vyžaduje odvahu podriadiť svoju vôľu Bohu, pracovať pre všetkých, bojovať za večné šťastie a dobro druhých. Nepoznám lepšiu cestu, ako sa stať spravodlivým než len že sa úplne odovzdať a slúžiť.

Tento bod v inom jazyku