866

Добро дете, поднеси на Бога труда на онези работници, които не Го познават. Поднеси Му естествената радост на бедните деца, които посещават лоши училища…

Този параграф на друг език