Boetvaardigheid

Onze Heer Jezus wil het zo: we moeten Hem van dichtbij volgen. Er is geen andere weg. Dit is het werk van de Heilige Geest in iedere ziel, ook in die van jou: wees volgzaam, leg God niets in de weg, tot Hij van je arme lichaam een Gekruisigde heeft gemaakt.

Als het woord liefde dikwijls uit je mond komt zonder dat het door kleine offertjes wordt geruggesteund, gaat het vervelen.

Hoe je het ook bekijkt, versterving is buitengewoon belangrijk.

Om menselijke redenen, want degene die zichzelf niet kan beheersen, kan anderen nooit positief beïnvloeden en hij zal het slachtoffer worden van zijn omgeving, zodra die inspeelt op zijn persoonlijke neigingen. Hij zal een mens zijn zonder wilskracht, die, als dat nodig is, niet in staat zal zijn tot grote inspanningen.

Om goddelijke redenen: vind je het niet rechtvaardig dat we door die kleine daden onze liefde en respect tonen aan Hem die alles voor ons heeft gegeven?

De geest van versterving is veeleer een gevolg van de Liefde dan een uiting daarvan. Als je in die kleine bewijzen van liefde tekort schiet, - erken dat! - is je liefde tot de Liefde zwakker aan het worden.

Heb je wel eens opgemerkt dat zielen die aan versterving doen, door hun eenvoud al meer van de goede dingen genieten, zelfs in deze wereld?

Zonder versterving vind je op aarde geen geluk.

Als je besloten bent aan versterving te doen, zal je innerlijk leven beter worden en zul je veel vruchtbaarder zijn in wat je doet.

We mogen niet vergeten: op alle gebieden waar menselijke activiteiten worden ontplooid, moeten mannen en vrouwen zijn die in hun leven en werk het kruis van Christus oprichten, zichtbaar voor iedereen en tot eerherstel; als symbool van de verlossing, van de eenheid van het menselijk geslacht en van de liefde die God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, de Allerheiligste Drieëenheid voor de mensheid heeft gehad en nog steeds heeft.

“U zult er wel om moeten lachen, Vader, als ik u zeg dat ik mezelf er een paar dagen geleden op betrapte dat ik spontaan aan de Heer het offertje opdroeg van de tijd die het me zou kosten om een kapot stuk speelgoed van een van mijn kinderen te repareren?”

Daar lach ik niet om, ik vind het prachtig! Want God gaat met dezelfde liefde te werk als Hij onze gebreken weer goed maakt.

Wees verstorven, maar niet kleinzielig of verbitterd. - Wees ingetogen, maar niet teruggetrokken.

Een dag zonder versterving is een verloren dag, want dan hebben we onszelf niet verloochend en zijn we geen brandoffer geweest.

Heb je wel eens iets gedaan tegen je neigingen en je grillen in? - Besef dat Degene die je dat vraagt, aan een kruis is genageld en lijdt in al zijn zintuigen en vermogens, en een doornenkroon op zijn hoofd heeft - voor jou.

Je gedraagt je als een geweldige theoreticus - Maar je geeft zelfs in de meest onbelangrijke kleinigheden niets toe. - Ik kan niet geloven in die geest van versterving van je!

Zorg hebben voor kleine dingen vereist voortdurende versterving, het is dè weg om het leven van anderen aangenamer te maken.

Ik heb liever deugden dan strengheid, zegt Jahweh in andere bewoordingen tot het uitverkoren volk, dat zichzelf iets wijs maakt door bepaalde uiterlijke vormelijkheden in acht te nemen.

Daarom moeten we boetvaardigheid beoefenen en aan versterving doen, als blijk van onze echte liefde tot God en tot de naaste.

Bij onze meditatie treedt het lijden van Christus buiten het kader van levenloze historische feiten en van stichtelijke beschouwingen. Het speelt zich voor onze ogen af in al zijn terneerdrukkende afschuwelijkheid, wreedheid en bloederigheid - maar met al zijn liefde.

En je voelt dat de zonde niet kan worden gereduceerd tot een kleine - spellingsfout : het is kruisigen, de handen en voeten van de Zoon van God met hamerslagen stukrijten, zijn hart doen bezwijken.

Als je werkelijk een boetvaardige ziel wilt zijn - boetvaardig en blij - moet je in de eerste plaats je dagelijkse tijden van gebed veilig stellen, tijden van intiem, edelmoedig en langdurig gebed! En niet bidden als je er zin in hebt maar, als het enigszins kan, op vaste tijden. In die details moet je strikt zijn!

Wees slaaf van deze dagelijkse eredienst aan God, dan kan ik je verzekeren dat je je constant blij zult voelen.

De christen zegeviert altijd door het kruis, door zelfverloochening, want daardoor geeft hij de goddelijke Almacht de gelegenheid te handelen.

Als je aan je vroegere, niet bijster opwindende leven terugdenkt, moet je eens nagaan hoeveel tijd je hebt verloren en hoe je die kunt inhalen: door boete te doen en door een grotere overgave van jezelf.

Als je denkt aan alles in je leven dat zonder waarde zal blijven, omdat je het niet aan God hebt opgedragen, zou je je eigenlijk als een vrek moeten voelen: begerig in het verzamelen van alle gelegenheden om een offertje te brengen, in het niet onbenut laten van welk lijden dan ook. - Immers, nu het eenmaal zo is dat het lijden de metgezel is van het schepsel, is het toch dwaasheid om daar niets mee te doen?

Heb je een mentaliteit van ertegen in te willen gaan, van tegenspreken? - Goed: oefen dat, ga tegen jezelf in, spreek jezelf tegen!

Terwijl de heilige Familie rust, verschijnt de engel aan Jozef om hen naar Egypte te laten vluchten. Maria en Jozef nemen het Kind en gaan zonder uitstel op weg. Ze doen niet opstandig, zoeken geen uitvluchten, wachten niet tot de nacht voorbij is : zeg tegen onze Moeder de heilige Maria en tegen onze vader en heer de heilige Jozef dat wij iedere passieve boetedoening direct met liefde willen aanvaarden.

Dit nummer schrijf ik met de bedoeling dat jij en ik het boek met een glimlach kunnen afsluiten en om die gewaardeerde lezers gerust te stellen die uit naïviteit of kwaadaardigheid de kabbala hebben gezocht achter de 999 punten van De Weg.

Dit hoofdstuk in een andere taal