Ambitie

Tegenover mensen die de godsdienst terugbrengen tot een verzameling verbodsbepalingen, of zich schikken naar een in halftinten geschetst katholicisme; tegenover hen die de Heer met zijn gezicht tegen de muur willen zetten of Hem naar een hoekje van hun ziel verbannen : tegenover die mensen moeten we in woorden en daden laten blijken dat we Christus tot de ware koning van alle harten willen maken, ook van hun harten.

Als je aan een apostolisch werk meedoet, bouw dan niet alleen iets op voor nu - Wijd je aan die taak in de hoop dat anderen - je broers die met dezelfde geest bezield zijn - het zaad zullen oogsten dat jij uitzaait en de gebouwen zullen voltooien waarvoor jij de fundamenten legt.

Als je echt door de christelijke geest wordt bezield, komen je ambities in het rechte spoor. - Je zult dan niet meer zo'n behoefte voelen om naam te maken, maar wel om je ideaal door te geven.

Het is niet de moeite waard je te geven, als het niet voor iets heel groots is, iets dat helemaal van God is: voor de heiligheid

Daarom verkondigt de Kerk bij een heiligverklaring dat het leven van de betrokkene heldhaftig is geweest.

Wanneer je serieus voor de Heer werkt, geeft het je de grootste vreugde als velen met je wedijveren.

Neem op dit uur van God, de tijd dat je door deze wereld gaat, het besluit om iets te verrichten dat de moeite waard is:de tijd dringt en de zending die de man of de vrouw in deze wereld heeft is zo edel, heldhaftig en glorieus als daardoor in verdorde en verrotte harten het vuur van Christus wordt ontstoken!

Het loont de moeite om anderen de vrede en het geluk te brengen, door een krachtige en blijde kruistocht.

Voor je eer zet je je leven op het spel - Zet nu je eer op het spel voor je ziel.

Je moet je sterk verbonden voelen met je broeders in de gemeenschap der heiligen. Verdedig die gezegende eenheid onbevreesd!

Als je alleen blijft staan, zijn je nobele ambities gedoemd te mislukken! Een loslopend schaap is bijna altijd een verloren schaap.

Ik had plezier in je felheid. Toen je gebrek had aan materiële middelen voor je werk en geen hulp van anderen had, merkte je op: “Ik heb maar twee armen aan mijn lichaam, maar soms ben ik zo ongeduldig dat ik een vijftigarmig monster zou willen zijn om meer te kunnen zaaien en oogsten!”

Bid de Heilige Geest om zo'n grote effectiviteit - Hij zal je die geven!

Je kreeg twee boeken in het Russisch in handen en dat gaf je een groot verlangen om die taal te gaan leren. Je dacht eraan hoe mooi het was om als een tarwekorrel te kunnen sterven in dat land, dat nu zo uitgedroogd is, maar dat mettertijd enorme tarwevelden zal opleveren

Dat lijkt me een goede ambitie. Maar wijd je nu aan je kleine plicht, ofwel je grote opdracht van iedere dag, aan je studie, je werk, je apostolaat en vooral aan je vorming, want dat is - gezien het vele dat er nog in je te snoeien valt - een niet minder heldhaftige en niet minder mooie taak.

Wat heb je aan een student die niet studeert?

Als studeren je veel moeite kost, moet je die inspanning aan Jezus opdragen. Zeg Hem dat je boven je boeken zult blijven, opdat je kennis een wapen mag worden om zijn vijanden mee te bestrijden en veel zielen voor Hem te winnen - Dan kun je er zeker van zijn dat je studie op weg is om gebed te worden.

Als je uren en dagen verknoeit, als je de tijd aan het doden bent, open je de poorten van je ziel voor de duivel. Dat gedrag komt erop neer dat je hem suggereert: “Doe maar of je thuis bent!”

Dat het moeilijk is geen tijd verloren te laten gaan? - Dat geef ik toe - Maar houd in de gaten dat de vijand van God, - de anderen, geen rust neemt.

Denk bovendien aan de waarheid die door Paulus, een kampioen van Gods liefde, wordt verkondigd: Tempus breve est! - dit leven glipt tussen onze vingers door en je kunt het met geen mogelijkheid terughalen.

Besef je hoeveel ervan afhangt of je iemand bent met een goede vorming of niet? - Zoveel zielen!

En zou je dan nu willen ophouden met naar best vermogen te studeren of te werken?

Er zijn twee methoden om op te klimmen: een christelijke, namelijk door je op een edele en flinke manier in te spannen om dienstbaar te zijn aan anderen; en een heidense, door op een lage en eerloze manier je naaste naar beneden te drukken.

Beweer niet dat je voor Gods aanschijn leeft, als je niet je best doet om altijd en in elk opzicht in eerlijke, echte broederlijkheid tegenover de mensen te staan, tegenover ieder mens.

De - eerzuchtigen, mensen met kleine, miserabele persoonlijke ambities, begrijpen niet dat vrienden van God - iets - proberen te bereiken omdat ze willen dienen, en niet uit - eerzucht.

Je wordt beheerst door één verlangen: de haast jezelf te smeden, te modelleren, met de hamer te bewerken, te slijpen tot een harmonieus stuk gereedschap dat het werk waarvoor het is bedoeld, de opdracht waarvoor het is gesteld, efficiënt doet, in het grote veld van Christus.

Ik bid veel voor je, opdat dit verlangen een prikkel voor je mag zijn op het ogenblik van vermoeidheid, mislukking, duisternis - want de - opdracht waarvoor je gesteld bent in het grote veld van Christus” kan niet veranderen.

Vecht vastberaden tegen die valse nederigheid - gemakzucht zou je het moeten noemen - die je belet je te gedragen met de rijpheid van een goed kind van God: je moet groeien!

Schaam je je niet als je ziet dat je oudere broers er al jaren toegewijde arbeid op hebben zitten en dat jij nog niet in staat bent - niet in staat wìlt zijn - een vinger uit te steken om hen te helpen?

Laat je ziel door verlangens worden verteerd - Door het verlangen om lief te hebben, het verlangen om jezelf te vergeten, het verlangen naar heiligheid, naar de hemel - Laat je niet weerhouden door de vraag of je ze ooit werkelijkheid zult zien worden - zoals je door een zogenaamd verstandig raadsman zal worden voorgehouden : maak ze steeds vuriger, want de Heilige Geest zegt dat Hij behagen schept in “mannen met verlangens”.

Het moeten werkzame verlangens zijn, die je in praktijk brengt bij het verrichten van je dagelijkse taak.

Als de Heer jou - vriend - heeft genoemd, moet je aan die benaming beantwoorden, je weg in snelle pas, met de nodige haast, afleggen, kortom: in het tempo van God! Anders loop je het risico dat je niet meer bent dan een toeschouwer.

Vergeet jezelf - Het moet je ambitie zijn om alleen maar voor je broers te leven, voor de zielen, voor de Kerk - in één woord, voor God.

Te midden van de feestvreugde van Kana merkt alleen Maria maar dat de wijn op is - Zelfs de kleinste gelegenheden om dienstbaar te zijn worden opgemerkt door een ziel die, zoals Zij, leeft vanuit een ware hartstocht om zich aan de naaste te wijden, omwille van God.

Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Dit hoofdstuk in een andere taal