Innerlijk leven

Wie het dichtst bij het vuur zit, warmt zich het best - Nader daarom tot God: doe je best om heilig te worden.

Ik vergelijk innerlijk leven graag met kleding, met het bruiloftskleed waarover het evangelie spreekt. Het weefsel bestaat dan uit alle vrome gewoonten en praktijken die, net als de vezels, de stevigheid van het doek bepalen. Zoals een kledingstuk met een winkelhaak erin minderwaardig is, al is het verder nog in goede staat, zo is je innerlijk leven, als je bidt en werkt, maar boetvaardigheid mist - of andersom, - als het ware niet meer intact.

Wanneer zul je eindelijk inzien dat ernstig streven naar de heiligheid je enig mogelijke weg is!

Begin nu eens, sorry dat ik het zeg, God serieus te nemen. Als je niet vecht tegen die lichtvaardigheid van je, kan deze uitmonden in een trieste, godslasterlijke scherts.

Soms laat je je slechte humeur naar buiten komen en meer dan eens geef je dan blijk van een ongeremde hardheid. Bij andere gelegenheden doe je geen moeite om je hoofd en je hart op orde te brengen, zodat ze een waardige verblijfplaats kunnen zijn voor de Allerheiligste Drieëenheid - En altijd verwijder je je uiteindelijk een beetje meer van Jezus, die je maar slecht kent

Zo zul je nooit een innerlijk leven krijgen.

Jesus Christus, perfectus Deus, perfectus Homo - Jezus Christus, volmaakt God en volmaakt Mens.

Veel christenen die Christus volgen zijn vol ontzag voor zijn Godheid, maar vergeten dat Hij ook Mens is, en zij falen in de beoefening van de bovennatuurlijke deugden - ondanks al hun uiterlijke vertoon van vroomheid - omdat ze niets doen om zich de natuurlijke deugden eigen te maken.

Een remedie voor alles: persoonlijke heiligheid! - Hierdoor zijn de heiligen vol vrede, kracht, blijdschap en innerlijke zekerheid geweest

Tot nu toe had je de boodschap die wij, christenen, aan de andere mensen brengen nog niet begrepen: het verborgen wonder van het innerlijk leven.

Wat hou je hen nú een nieuwe wereld voor!

Wat heb je veel nieuwe dingen ontdekt! - Toch ben je soms naïef en denk je dat je alles al gezien hebt, dat je al overal van op de hoogte bent - Maar even later raken je handen de unieke en onpeilbare rijkdom van de schatten van de Heer, die jou altijd weer - nieuwe dingen - zal laten zien als je met liefde en fijngevoeligheid reageert: en dan begrijp je dat je nog maar aan het begin staat van de weg, want heiligheid bestaat in vereenzelviging met God, met die God van ons die oneindig en onuitputtelijk is.

Door de liefde meer dan door studie kun je de - zaken van God - leren begrijpen.

Daarom moet je werken, studeren, je ziekte aanvaarden, matig zijn - als iemand die bemint!

Voor je dagelijkse gewetensonderzoek: Heb ik een uur voorbij laten gaan zonder dat ik met God, mijn Vader, heb gesproken? - Heb ik mij tot Hem gericht met de liefde van een kind? - Je kunt dat best!

Laten we onszelf niet bedriegen - God is geen schaduw, of een ver wezen dat ons schept en dan aan ons lot overlaat; Hij is geen heer die weggaat en niet meer terugkeert. Al nemen we Hem niet met onze zintuigen waar, toch is zijn bestaan veel reëler dan alles wat we kunnen zien en aanraken. God is hier, bij ons, echt aanwezig, levend: Hij kijkt naar ons, hoort ons, leidt ons en beziet onze kleinste handelingen, onze meest verborgen bedoelingen.

Dat geloven we, maar we leven alsof God niet bestond! Want we hebben geen gedachte of woord voor Hem over; we gehoorzamen Hem niet, proberen onze driften niet te beheersen; we uiten onze liefde niet tegenover Hem en tonen Hem geen berouw over onze fouten

Blijven we doorleven met een dood geloof?

Als je Gods aanwezigheid zoekt, zul je zoveel - ongeneeslijk - gedrag kunnen genezen.

Hoe wil je de tegenwoordigheid van God ervaren als je niets anders doet dan alle kanten tegelijk opkijken?

Je lijkt wel dronken van onbenulligheden.

Het is mogelijk dat je afgeschrikt wordt door dit woord: meditatie. Het doet je denken aan oude boeken in zwarte banden, aan gezucht, aan het geluid van lange, opgedreunde gebeden - Maar dat is allemaal geen meditatie.

Mediteren is beschouwen, overwegen dat God je Vader is en jij zijn kind dat zijn hulp nodig heeft en dat Hem bedankt voor alles wat Hij je al heeft geschonken en je nog zàl geven.

Met Hem omgaan! Dit is de enige manier om Jezus te leren kennen. In Hem zul je altijd een Vader ontmoeten, een Vriend, een Raadgever en Medewerker bij alle eervolle bezigheden in je dagelijks leven

En door die omgang met Hem zal er Liefde in je ontstaan.

Als je zoveel doorzettingsvermogen hebt om dagelijks enkele lessen bij te wonen, alleen omdat je daardoor enige kennis opdoet - die toch heel beperkt is, waarom leg je dan ook niet regelmatig een bezoek af bij de Meester, die jou altijd graag les geeft in de wetenschap van het innerlijk leven, die de smaak en de inhoud heeft van het eeuwige.

Wat is de waarde van een mens of van de grootste beloning op aarde in vergelijking met Jezus Christus, die steeds op je wacht!

Dagelijks een poosje meditatie - vereniging in vriendschap met God - hoort bij een mens die zijn leven op de juiste wijze weet te benutten; bij gewetensvolle christenen die consequent te werk gaan.

Mensen die verliefd zijn kunnen geen vaarwel zeggen - ze zijn altijd bij elkaar.

Jij en ik, houden wij zo van de Heer?

Heb je nooit gezien hoe mensen om een goede indruk te maken en goed voor de dag te komen zich mooi kleden, omdat ze verliefd zijn? - Zo moet je ook je ziel mooi aankleden en optooien.

Normaal gesproken werkt de genade net als de natuur: stap voor stap. Strikt genomen kunnen we niet op de werking van de genade vooruit lopen. Maar we moeten wel, voor zover het binnen ons bereik ligt, de bodem voorbereiden en we moeten meewerken wanneer God de genade verleent.

Het is noodzakelijk dat we de zielen zover krijgen dat ze heel hoog mikken: dat we ze naar het ideaal van Christus stuwen; dat we ze de uiterste consequenties laten trekken, zonder hoe dan ook water in de wijn te doen of dingen af te zwakken, maar ook zonder te vergeten dat heiligheid niet in de eerste plaats met je eigen handen kan worden gemaakt. Meestal neemt de genade de tijd en gaat niet met geweld te werk.

Koester je heilige ongeduld, maar verlies je geduld niet!

Beantwoorden aan de genade - vraag je, is dat een kwestie van rechtvaardigheid?, of van edelmoedigheid?

Van Liefde!

“Op de meest ongelegen ogenblikken gaan er allerlei beslommeringen door mijn hoofd”, zeg je.

Daarom heb ik je aangeraden dat je af en toe een tijdje innerlijke stilte aanhoudt, - en dat je je uitwendige en inwendige zintuigen bewaakt.

“Blijf bij ons, want het is al donker geworden” De bede van Kléopas en zijn metgezel had effect.

Wat zou het jammer zijn als jij en ik Jezus niet zouden kunnen - vasthouden - als Hij langs komt! Wat erg, als we Hem niet zouden vragen om te blijven!

Ik raadde je aan dagelijks enkele minuten in het Nieuwe Testament te lezen en je hierbij in elke scène te verplaatsen en eraan deel te nemen alsof je één van de figuren was die erin optreden. Zo zul je het evangelie gaan - belichamen, gaan uitvoeren in je eigen leven, en anderen helpen om het - gestalte te geven.

Vroeger had je altijd erg veel - pret - Maar nu je Christus in je draagt, is je leven helemaal vervuld van een zuivere vreugde, die zich aan anderen wil meedelen. Daarom trek je anderen aan.

Ga meer met Hem om, zodat je allen kunt bereiken.

Opgelet! Dit luistert heel nauw! - Zorg dat je eigen temperatuur niet zakt als je die van je omgeving laat stijgen.

Maak er een gewoonte van om alles in verband met God te brengen.

Merk je niet dat veel mensen met wie je omgaat een grote fijnzinnigheid en gevoel aan de dag leggen in het contact met degenen van wie ze houden: hun verloofde, vrouw, kinderen, familie!

Zeg tegen hen en leg dat jezelf ook op! - dat de Heer niet minder verdient: dat ze Hem ook zo behandelen! En raad hen aan die fijnzinnigheid en dat gevoel niet te verliezen, maar deze met Hem en door Hem te beleven. Dan zullen ze een geluk krijgen dat ze nooit hadden verwacht, ook hier op aarde.

De Heer zaaide goed zaad in je ziel. En om dat zaad van eeuwig leven te zaaien maakte Hij gebruik van het machtige middel van het gebed: want je kunt niet ontkennen dat Hij je dikwijls, als je onder vier ogen bij Hem was voor het Tabernakel, diep in je ziel heeft laten horen dat Hij je voor Zichzelf wilde hebben, dat Hij wilde dat je alles achterliet. Als je dat nu ontkent ben je een ellendige verrader. En als je het bent vergeten, een ondankbaar persoon.

Hij heeft ook gebruik gemaakt - twijfel daar niet aan, zoals je tot nu toe ook nog niet hebt gedaan - van de raad en de - bovennatuurlijke suggesties van je Leidsman die je met nadruk de woorden herhaalde die je niet mag overslaan. Hij heeft zich in het begin ook nog bediend - altijd om het goede zaad in je ziel te laten vallen - van die trouwe eerlijke vriend die je pittige waarheden zei, vervuld van liefde tot God.

Met naïeve verbazing heb je echter ontdekt dat de vijand onkruid in je ziel heeft gezaaid. En daarmee doorgaat, terwijl jij behaaglijk slaapt en in je innerlijk leven aan het verslappen bent. - Daardoor en door niets anders komt het dat je merkt dat er kleverige, aan het aardse klevende planten in je ziel groeien die soms de goede tarwekorrel die je hebt gekregen, lijken te verstikken

Trek ze er in één keer uit! De genade van God is daarvoor voldoende. Wees niet bang dat er een lege plek achter blijft, een wond - De Heer zal daar zijn nieuwe zaad instoppen: liefde tot God, broederlijke liefde, verlangen naar het apostolaat - En na verloop van tijd blijft er niet het minste spoor van onkruid meer over, als je het nog maar bijtijds bij de wortel uitrukt; en nog beter, als je niet meer in slaap valt en je veld 's nachts in de gaten blijft houden.

Gelukkig zijn al die begenadigde zielen, die als ze over Jezus horen spreken - en Hij spreekt ons voortdurend toe - Hem meteen herkennen als de Weg, de Waarheid en het Leven!

Als wij dat geluk niet hebben, weet je best dat dat komt doordat we te weinig de wil hebben gehad om Hem na te volgen.

Opnieuw heb je Christus heel dicht bij je gevoeld. - En opnieuw heb je begrepen dat je alles moet doen voor Hem.

Kom dichter bij de Heer! - steeds meer! - Tot hij je Vriend wordt, je Vertrouwensman en je Gids.

Elke dag voel je je meer geborgen in God, zeg je me. - Dan zal je ook elke dag dichter bij je broeders staan.

Tot nu toe, voor je Hem ontmoette, wilde je door het leven gaan met de ogen wijd open om alles zoveel mogelijk in je op te nemen; maar van nu af aan - moet je door het leven gaan met een zuivere blik, om samen met Hem datgene te zien wat echt belangrijk voor je is.

Als iemand innerlijk leven bezit, neemt hij bij iedere tegenslag even spontaan zijn toevlucht tot God als het bloed dat naar een wond stroomt.

“Dit is Mijn Lichaam” en Jezus offerde Zich, Zich verbergend onder de gedaante van brood - Nu is Hij daar, met zijn Vlees en Bloed, zijn Ziel en zijn Godheid, juist zoals op de dag dat Tomas zijn vingers in zijn glorierijke wonden legde

En toch ga je zo dikwijls langs Hem zonder dat je ook maar een gebaar van een groet maakt uit simpele hoffelijkheid, wat je zelfs al doet bij een bekende die je tegenkomt.

Je hebt heel wat minder geloof dan Tomas!

Als ze om jou vrij te krijgen een goede vriend van je in de gevangenis zouden opsluiten, zou je dan niet proberen om hem op te zoeken, een praatje met hem te maken, zou je dan geen - geschenken voor hem meenemen, hem de warmte van je vriendschap willen geven, willen troosten? - En als zo'n praatje met die gevangene jou van een onheil zou redden of als er iets goeds voor jou door zou kunnen gebeuren, zou je het dan niet doen? - En als die vriend van je nu eens je eigen vader was, of je broer?

Denk even door!

Jezus is voor ons in de heilige Hostie gebleven, om aan onze zijde te blijven, om ons te steunen en te begeleiden. - En liefde kan alleen met liefde worden terugbetaald.

Waarom zouden we niet iedere dag naar het tabernakel gaan, al is het maar een paar minuten, om Hem te groeten en uiting te geven aan onze liefde, als zijn kinderen en broers?

Heb je dat tafereel wel eens gezien? - Een of andere sergeant of een jong officiertje met niet zo'n hoge rang. Daar komt een goed uitziende, stevige rekruut aan die zeker heel wat meer in zijn mars heeft dan de officier, en toch salueert hij zoals het hoort en krijgt hij een groet terug.

Denk eens hoe dat in contrast staat met het volgende. - Vanuit het Tabernakel van deze of gene kerk komt Christus, die volmaakt God is en volmaakt Mens, Die voor jou aan het kruis is gestorven en je al het goede geeft dat je nodig hebt, op je toe. En jij loopt langs Hem heen zonder zelfs maar naar Hem te kijken.

Je bent begonnen met je dagelijkse bezoek - Het verbaast me niet dat je zegt: Ik begin erg van het godslampje bij het tabernakel te houden.

Zorg dat je dagelijks een - Jezus, ik houd van U - uitspreekt en op zijn minst een geestelijke communie doet, als eerherstel voor alle beledigingen en heiligschennissen die Hij ondergaat omdat Hij onder ons is.

Groeten we niet degenen die we graag mogen, treden we ze niet hartelijk tegemoet? - Laten wij, jij en ik, daarom iedere dag Jezus, Maria, Jozef en onze Engelbewaarder meermaals groeten.

Koester een grote devotie hebben voor onze Moeder. Zij weet op fijnzinnige wijze te reageren op de attenties die wij haar bewijzen.

Onze Lieve Vrouw zal er bovendien voor zorgen dat jij, als je iedere dag in een geest van geloof en liefde de heilige rozenkrans bidt, heel ver zult komen op de weg van haar Zoon.

Hoe moeten we zonder de hulp van onze Moeder de dagelijkse strijd volhouden? - Zoek je die hulp wel voortdurend?

Onze Engelbewaarder vergezelt ons altijd als onze kroongetuige. Hij zal bij het bijzonder oordeel na je dood de attenties die je in de loop van je leven aan Onze Lieve Heer hebt bewezen, naar voren brengen. Meer nog: als je je verloren zult voelen door de vreselijke aanklachten van de vijand, zal je engel aankomen met die diepe uitingen van je gevoel die je ooit tot God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest hebt gericht - en die je zelf misschien al vergeten bent.

Daarom moet je je Engelbewaarder nooit vergeten en dan zal deze Hemelvorst je niet in de steek laten, nu niet en niet op het beslissende ogenblik.

Je communies waren erg koud, je besteedde weinig aandacht aan de Heer, je liet je door iedere kleinigheid afleiden - Maar sinds je - bij dat intieme gesprek tussen jou en God - eraan denkt dat de engelen aanwezig zijn, is je houding veranderd : Laten ze me niet zó hoeven zien!, zeg je bij jezelf.

En moet je zien hoe je toch een stukje verder bent gekomen in de richting van de Liefde door het - wat zullen ze ervan zeggen, dat dit keer nu eens goed heeft gewerkt.

Als je merkt dat je hart droog is, als je niet weet wat je moet zeggen, ga dan met vertrouwen naar de heilige Maagd. Zeg haar: Onbevlekte Moeder, bid voor mij!

Als je haar met geloof aanroept, zal zij je - midden in je gevoelens van droogte - de nabijheid van God laten proeven.

Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Dit hoofdstuk in een andere taal