Natuurlijkheid

De verrezen Christus: het grootste wonder dat ooit gebeurd is, werd alleen maar door een paar mensen gezien, door hen die het moesten zien. Natuurlijkheid is het zegel van de daden van God.

Als je uitsluitend en alleen maar werkt voor de eer van God, doe je alles natuurlijk en eenvoudig, als iemand die haast heeft en zich niet kan laten ophouden door uiterlijk vertoon. Zo verlies je dat unieke en onvergelijkelijke contact met de Heer niet.

Waarom, vroeg je verontwaardigd, moeten de entourage en de hulpmiddelen van apostolische ondernemingen altijd zo lelijk, niet-onderhouden - en onpraktisch zijn? - En je voegde daaraan toe: voor hetzelfde geld kan het ook anders!

Ik vond je verontwaardiging zeer terecht. En dacht eraan dat Jezus Zich tenslotte tot allen richtte en allen wilde aantrekken: arm en rijk, geleerd en ongeletterd, vrolijk en bedroefd, jong en oud - Wat is zijn gestalte beminnelijk en natuurlijk, - bovennatuurlijk!

Om effectief te zijn moet je natuurlijk zijn! Wat kun je verwachten van een penseel - zelfs in de hand van een groot schilder - als er een zijden hoes om gedaan is?

Heiligen hebben altijd iets - ongemakkelijks - voor anderen.

Heiligen abnormaal? - Het is tijd om met dat vooroordeel af te rekenen.

We moeten door de bovennatuurlijke natuurlijkheid van onze christelijke ascese laten zien, dat zelfs mystieke verschijnselen geen tekenen van abnormaliteit zijn. Dat ís juist de natuurlijkheid - de aard - van dergelijke verschijnselen - net als andere processen, bijvoorbeeld psychische of fysiologische, hun eigen natuurlijke aard hebben.

Ik sprak je over de horizon die zich voor onze ogen opent en over de weg die we moeten volgen. - Daar heb ik geen bezwaren tegen!, zei je op een toon die duidelijk maakte, dat je zelf verbaasd was over dit “geen bezwaren hebben”

Grif dit goed in je geheugen: er is geen reden waarom je wèl bezwaren zou hebben!!

Laat die belachelijke vleierij achterwege die je soms, misschien onbewust, aan de dag legt tegenover degene die boven je staat; je maakt je dan tot spreekbuis van zijn voorkeuren of meningen in onbelangrijke zaken.

Let er echter nog meer op dat je niet doet of zijn gebreken niets anders zijn dan onbelangrijke, vermakelijke eigenaardigheden, en dat je niet op een al te familiaire manier met hem omgaat zodat je zijn gezag ondermijnt. Je zou hem ook een heel slechte dienst bewijzen als je de fout zou begaan om dat wat verkeerd in hem is, als iets grappigs op te vatten.

Je schept in je omgeving een onnatuurlijke sfeer, een sfeer van wantrouwen en achterdocht, omdat je bij je spreken de indruk maakt of je aan het schaken bent: bij elk woord denk je vier zetten vooruit.

Let eens op het evangelie dat bij de beschrijving van het trieste, sluwe en schijnheilige karakter van de Farizeeën vermeldt, dat zij vragen stelden aan Jezus, Hem kwesties voorlegden ut caperent eum in sermone - om zijn woorden te verdraaien! - Houd je verre van dat soort gedrag!

Natuurlijkheid heeft niets te maken met lompheid, of onverzorgdheid, of met armoedig-doenerij, of met onopgevoedheid.

Sommigen zijn erop uit om het dienen van God te beperken tot het werken in de wereld van de materiële ellende en - vergeef me de uitdrukking - van de luizen. Dat werk is noodzakelijk en bewonderenswaardig en zal het altijd blijven. Maar als we het daarbij laten, zijn we dan, los van het feit dat we de overgrote meerderheid van de zielen aan haar lot overlaten, niet bezig hulpbehoevenden uit hun situatie te verlossen om hen vervolgens te negeren?

Ben je onwaardig? - Nu dan - probeer waardig te worden. En daarmee is de kous af.

Wat heb je een drang om bijzonder te willen zijn! - Ach, dat is zó iets gewoons!

Gezegend zijt gij omdat ge hebt geloofd, zegt Elisabet tegen Onze Lieve Vrouw. - De vereniging met God, het bovennatuurlijke leven, leidt altijd tot beoefening van de natuurlijke deugden, die voor anderen zo aantrekkelijk zijn: Maria brengt blijdschap in het huis van haar nicht, want ze - brengt - Christus.

Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Dit hoofdstuk in een andere taal