Hoogmoed

Je eigenliefde met wortel en tak uitrukken en daarvoor in de plaats de liefde van Jezus Christus planten: daarin ligt het geheim van doeltreffendheid en geluk.

Hoewel je beweert dat je Hem navolgt, moet op de een of andere manier - jij - altijd degene zijn die het doet, volgens - jouw - plannen en alleen met - jouw - kracht. - Maar de Heer heeft gezegd: Sine me nihil - zonder Mij kun jij niets.

Ze hebben niet erkend wat jij je - recht - noemt en wat ik heb vertaald met je - recht op hoogmoed - Arme stakker! - Omdat je niet op kon tegen die machtige aanvaller, voelde je het schrijnen alsof je honderd oorvijgen had gekregen. - En desondanks leer je nog niet jezelf te vernederen.

Nu is het je geweten dat tegen je aanvoert, dat je hoogmoedig bent - en laf. - Dank God dat je je - plicht tot nederigheid - al begint te voelen.

Je bent vol van jezelf, jezelf, jezelf - En je daden zullen niet doeltreffend zijn zolang je niet vervuld bent van Hem, Hem, Hem, tot je zult handelen in nomine Domini - in naam en met de kracht van God.

Hoe wil je Christus navolgen, als je alles alleen maar om jezelf laat draaien?

Een ongeduldige en ongeordende obsessie om in je beroepsleven hogerop te komen kan er de oorzaak van zijn, dat je onder het mom - de zielen te dienen - je eigenliefde aan het dienen bent. Met valsheid - daar slik ik geen letter van in - zoeken we ons te rechtvaardigen: we mogen bepaalde gunstige ontwikkelingen niet missen, een buitenkans niet laten schieten

Richt je ogen eens op Jezus: Hij is - de Weg. Ook tijdens zijn verborgen leven deden zich - zeer gunstige - ontwikkelingen en buitenkansjes voor om op zijn openbaar leven vooruit te lopen; bijvoorbeeld toen Hij twaalf jaar was en de schriftgeleerden zich verbaasden over zijn vragen en antwoorden - Maar Jezus doet de wil van zijn Vader en wacht: Hij gehoorzaamt!

Je moet je heilige ambitie om de hele wereld tot God te brengen niet laten varen, maar als je zulke ideeën krijgt - die misschien wel een verlangen zijn om te deserteren, denk er dan aan dat ook jij hoort te gehoorzamen en je bezig te houden met je onopvallende taak zonder glamour, zolang de Heer niets anders van je vraagt: Hij heeft zijn eigen tijd en zijn eigen paden.

Wat een ijdelheid en hoogmoed spreiden zij ten toon, als ze misbruik maken van hun voorkeurspositie - geld, geboorte, positie, functie, verstand - door het vernederen van minder bevoorrechten.

Vroeg of laat komt hoogmoed voor de val, en de man die het meest - mans - is, die als een ijdele, leeghoofdige marionet optreedt en danst aan de touwtjes van de duivel, wordt publiekelijk vernederd.

Uit aanmatiging of eenvoudig uit ijdelheid houden velen er een - zwarte markt - op na waar ze kunstmatig hun eigen persoonlijke waarden kunnen opvoeren.

Maatschappelijke posities - Hoog, of laag? - Wat kan jou het schelen! - Jij die, zoals je zelf zegt, bent gekomen om je nuttig te maken, om te dienen, om je totaal beschikbaar te stellen: gedraag je daar dan naar.

Je praat, je kritiseert - Het lijkt wel of er zonder jou niets goed kan gaan.

Word niet kwaad als ik je zeg, dat je je gedraagt als een arrogante despoot.

Als je door een goede vriend, trouwhartig en in alle liefde, onder vier ogen gewezen wordt op punten die een smet op je gedrag werpen, komt de overtuiging in je op, dat hij zich vergist: hij begrijpt je niet. Met zo'n valse overtuiging, die een kind is van je trots, zul je altijd onverbeterlijk blijven.

Ik beklaag je: je hebt niet echt de wil om heilig te worden.

Kwaadwillig, achterdochtig, ingewikkeld, wantrouwend, wrokkig - allemaal bijvoeglijke naamwoorden die je verdient, al is dat niet leuk voor je.

Verander! Waarom moeten anderen altijd de slechten zijn - en jij de goede?

Je staat alleen, je beklaagt je, je ergert je aan alles. Omdat je egoïsme je van je broeders isoleert en omdat je God niet nadert.

Altijd maar willen dat je veel aandacht krijgt! - Maar vooral, dat je méér aandacht krijgt dan de anderen!

Waarom denk je dat alles wat er tegen je gezegd wordt een bijbedoeling heeft? - Je bent door je overgevoeligheid voortdurend bezig de werking van de genade af te remmen. Je hoeft er niet aan te twijfelen, dat die tot je komt door de woorden van mensen die hun best doen om hun daden te voegen naar het ideaal van Christus

Zolang je ervan overtuigd blijft dat anderen altijd in hun leven voor jou klaar moeten staan, zolang je niet het besluit neemt om te gaan dienen - verborgen te blijven en te verdwijnen - zal het contact met je broeders, je collega's en je vrienden voor jou een voortdurende bron zijn van ongenoegen, slechte stemming : van hoogmoed.

Heb een hekel aan grootspraak. - Heb een afkeer van ijdelheid. - Bestrijd je hoogmoed, iedere dag, elk ogenblik!

Zielige hoogmoedige mensen worden gekweld door duizend-en-een kleinigheden die door hun eigenliefde tot enorme afmetingen worden opgeblazen, maar die door anderen niet eens worden opgemerkt.

Denk je dat anderen geen twintig jaar zijn geweest? Denk je dat zij nooit als minderjarigen door hun ouders zijn beknot? Denk je dat hun de kleine, of niet zo heel kleine problemen waar jij over valt, bespaard zijn gebleven? - Nee. Zij hebben dezelfde omstandigheden meegemaakt als jij nu en - met hulp van de genade - zijn ze volwassen geworden, door met edelmoedige volharding hun ik eronder te krijgen; door toegeeflijk te zijn waar dat kon, maar trouw te blijven, zonder arrogantie en zonder te krenken, - rustig en nederig, wanneer dat niet kon.

Qua ideologie ben je erg katholiek. Het wonen in een katholiek studentenhuis bevalt je - Jammer alleen dat de Mis niet om twaalf uur is en de lessen niet 's middags zijn, dan zou je na het avondeten kunnen studeren, onder het genot van een paar glazen cognac! Dat - katholicisme - van jou heeft niets te maken met het ware katholicisme; het is gewoon - burgermansfatsoen - zonder geloof.

Begrijp je niet dat je op jouw leeftijd niet meer zo kunt denken? Breek met je luiheid, met je zelfaanbidding, en pas je aan de behoeften van anderen aan, aan de werkelijkheid om je heen. Dan zul je het katholicisme serieus beleven.

“Deze heilige”, zei de man die het beeld dat in de kerk werd vereerd, cadeau had gedaan, “heeft alles wat hij is aan mij te danken.”

Denk niet dat dit een grap is. Ook jij hebt het idee - tenminste, aan je gedrag te zien zou je dat zeggen - dat je met God klaar bent, als je een paar medailles draagt of min of meer routinematig een paar devoties beoefent.

Ze moesten mijn goede werken eens zien! - Maar merk je niet dat het lijkt of je ze als een mandje met snuisterijen bij je draagt, zodat iedereen je fraaie eigenschappen goed kan zien?

Vergeet verder niet het tweede deel van dat gebod van Jezus: “opdat zij jullie Vader verheerlijken, die in de hemel is”.

“Aan mijzelf, met de bewondering die ik mijzelf verschuldigd ben.” - Dat schreef hij op de eerste bladzijde van een boek. En veel andere arme zielen zouden hetzelfde kunnen drukken op de laatste pagina van hun leven.

Wat erg als jij en ik zo zouden leven of zo zouden eindigen! - Laten we eens een ernstig zelfonderzoek doen.

Neem nooit tegenover zaken die met de Kerk verband houden of tegenover mensen - je broeders - een houding aan alsof je erboven staat - Daarentegen kan die houding noodzakelijk zijn in het maatschappelijke leven, namelijk als de belangen van God en van de zielen verdedigd moeten worden, want dan is het niet meer een houding van erboven staan, maar van geloof en van sterkte, en die mogen we met kalme en nederige zekerheid aannemen.

Het is onverstandig, infantiel en flauw om allerlei vriendelijkheden over anderen te zeggen, of om over hun goede eigenschappen de loftrompet te steken, waar ze zelf bij zijn.

Zo geef je aanleiding tot ijdelheid en loop je het risico eer te stelen van God, aan Wie je toch alles verschuldigd bent.

Zorg dat je goede bedoeling altijd gepaard gaat met nederigheid. Want dikwijls gaan goede bedoelingen samen met een hard oordeel, met een bijna totaal onvermogen om toe te geven en met een bepaalde persoonlijke, nationale of groepstrots.

Laat de moed niet zakken als je je fouten ziet: doe er iets tegen.

Onvruchtbaar zijn is niet zozeer het gevolg van fouten - vooral niet als iemand berouw heeft - als wel van hoogmoed.

Als je gevallen bent, sta dan op met nog meer hoop - Alleen eigenliefde kan niet begrijpen dat een fout die wordt rechtgezet, helpt om jezelf beter te leren kennen en te vernederen.

“We deugen nergens voor” - Een pessimistische en onjuiste bewering. - Als we willen, kunnen we met Gods genade - die een eerste en wezenlijk vereiste is - zover komen dat we als een goed stuk gereedschap bruikbaar zijn voor veel ondernemingen.

De harde, maar juiste uitspraak van een man van God die de verwaandheid van een bepaalde figuur zag, zette me aan tot nadenken: “Hij hult zich in hetzelfde vel als de duivel, in de hoogmoed”.

En in mijn hart kwam, als contrast, het verlangen op me te bekleden met de deugd die Jezus preekte, quia mitis sum et humilis corde - ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Die deugd heeft ook de aandacht van de Heilige Drieëenheid naar zijn en onze Moeder getrokken: nederigheid, het besef en gevoel niets te zijn.

Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Dit hoofdstuk in een andere taal