Burgerschap

De wereld wacht op ons. Ja!, wij houden hartstochtelijk van deze wereld omdat God ons dat heeft geleerd: sic Deus dilexit mundum, zozeer heeft God de wereld liefgehad. En ook omdat het de plaats is waar onze veldslag plaatsheeft - in een schitterende oorlog van liefde - die ertoe moet leiden dat wij allen de vrede bereiken die Christus is komen stichten.

De Heer heeft op de volgende fijngevoelige manier zijn liefde tegenover ons geuit: dat Hij ons toestaat de aarde voor Hem te veroveren.

Hij - altijd zo nederig! - wilde Zich ertoe beperken om dat mogelijk te maken - Aan ons heeft Hij het makkelijkste en prettigste werk overgelaten: dat van de daad en van de overwinning.

De wereld - “Daar ben ik op mijn plaats!” - Je beweert het na je blik en je gedachten ten hemel te hebben gericht en met de zekerheid van een boer die als een vorst door zijn oogstrijpe veld loopt: Regnare Christum volumus!, Wij willen dat Hij heerst over deze wereld van Hem!

“Dit is een tijd van hoop, en ik leef uit deze schat. Dat is geen holle frase, Vader, maar een realiteit”, zeg je me.

Welnu - breng de hele wereld dan onder in je hoop, alle menselijke waarden waar je je zo sterk door aangetrokken voelt: vriendschap, kunst, wetenschap, filosofie, theologie, sport, natuur, cultuur, de zielen - Breng dat allemaal onder in de hoop op Christus.

Deze niet goed onder woorden te brengen, aangename betovering van de wereld - die zo voortdurend aanwezig is. De bloemen langs de weg, je wordt aangetrokken door hun kleur en geur ; de vogels in de lucht, alle schepselen

Arme zoon van me!: gebruik je verstand eens. Als dat je nu eens niet zou boeien, wat voor offer zou je onze Heer dan kunnen aanbieden?

Je roeping als christen vraagt van je dat je in God leeft en je tegelijkertijd bezig houdt met de dingen van de aarde, door ze objectief te gebruiken, precies zoals ze zijn: om ze aan Hem terug te geven.

Het lijkt ongelofelijk dat je zo gelukkig kunt zijn in deze wereld waar velen zich erop toeleggen een triest leven te leiden, omdat ze achter hun egoïsme aanhollen alsof alles hier beneden zou eindigen!

Wees niet een van hen, corrigeer je koers ieder ogenblik opnieuw!

De wereld is koud, maakt de indruk dat hij slaapt. - Dikwijls zit je hem vanuit je uitkijkpost met een vurige blik te bekijken. Laat hem wakker worden, Heer!

Beteugel je ongeduld met de zekerheid dat we het vuur van ons leven, als we dat goed weten op te branden, naar alle uithoeken zullen brengen - en het uitzicht zal veranderen.

De trouw in de dienst aan God en de zielen die ik steeds van je vraag, is niet een makkelijk enthousiasme, maar dat van een ander soort: het enthousiasme dat je op straat krijgt bij het zien van het vele dat overal te doen is.

Een goede zoon van God moet heel menselijk zijn. Maar niet zo dat hij lomp en slechtgemanierd wordt.

Het is moeilijk op iedereen indruk te maken door rustig te werken, door het goed vervullen van onze burgerplichten, zodat we later onze rechten kunnen opeisen en in dienst kunnen stellen van de Kerk en de gemeenschap.

Het is moeilijk, maar heel doeltreffend.

Het is niet waar dat er een tegenstelling bestaat tussen goed katholiek zijn en het trouw dienen van de burgermaatschappij. Zoals er ook geen reden is waarom Kerk en Staat met elkaar zouden moeten botsen in de wettige uitoefening van ieders eigen gezag, bij het vervullen van de opdracht die God hun heeft toevertrouwd.

Wie het tegendeel beweert, liegt. Ja: liegt! Dat zijn dezelfden die, uit verering van een valse vrijheid, de katholieken - vriendelijk - zouden willen verzoeken naar de catacomben terug te gaan.

Dit is je taak als christelijk burger: eraan bijdragen dat de liefde en de vrijheid van Christus alle uitingen van het moderne leven gaan beheersen: cultuur en economie, werk en ontspanning, gezinsleven en maatschappelijk leven.

Een kind van God kent geen klassen, omdat de problemen van alle mensen voor hem van belang zijn. Hij probeert ze met de rechtvaardigheid en de naastenliefde van onze Verlosser op te lossen.

De Apostel gaf dit al aan toen hij schreef dat er voor de Heer geen aanzien des persoons bestaat - en ik aarzel niet om dat aldus te vertalen: er is maar één ras, dat van de kinderen van God!

Mondaine mensen sloven zich uit de zielen God zo snel mogelijk te laten kwijtraken; en vervolgens de wereld te laten kwijtraken - Ze houden niet van deze wereld van ons, ze buiten hem uit en lopen over anderen heen!

Laat jij je ook niet beetnemen door dat dubbele bedrog!

Sommigen zijn de hele dag door verbitterd - Ze worden door alles verontrust. Ze slapen met de onrust, dat deze vlucht maar kort zal duren. Ze worden wakker met een gevoel van weerzin en ontmoediging omdat er weer zo'n dag voor hen ligt.

Velen zijn vergeten, dat we door de Heer in deze wereld zijn gezet op weg naar de eeuwigheid; en ze beseffen niet dat die alleen bereikt kan worden door degenen die op aarde op weg zijn met de blijdschap van de kinderen van God.

Laat door je gedrag als christelijk staatsburger de mensen het verschil zien tussen een gedeprimeerd en een blij leven; tussen timide zijn en durf hebben; tussen handelen uit berekende slimheid - uit schijnheiligheid! - en handelen als een eenvoudig mens uit één stuk. - Kortom, tussen mondain zijn en kind van God zijn.

Een fundamentele fout waarvoor je op je hoede moet zijn: te denken dat de eerlijke en geoorloofde gebruiken en eisen van je tijd of van de wereld waarin je leeft, niet geordend kunnen worden binnen en aangepast aan de heiligheid van de morele leer van Christus.

Merk op dat ik erbij heb gezegd: de eerlijke en geoorloofde. De andere hebben geen burgerrecht.

Godsdienst kan niet losgemaakt worden van het leven, noch in het denken, noch in alledaagse werkelijkheid.

In de verte, daar, aan de horizon, schijnt de hemel één te worden met de aarde. Vergeet niet dat de plaats waar aarde en hemel werkelijk één worden, jouw hart is, dat van een kind van God.

We kunnen niet met de armen over elkaar blijven zitten, als de Kerk door een subtiele vervolging tot de hongerdood veroordeeld wordt: men sluit haar buiten het openbare leven en, vooral, verhindert elke bemoeienis met onderwijs, cultuur en gezin.

Het zijn niet onze rechten: ze zijn van God en Hij heeft ze aan ons, katholieken, toevertrouwd… met de bedoeling dat wij ze uitoefenen!

Veel materiële, technische, economische, sociale, politieke en culturele zaken worden, als ze aan zichzelf worden overgelaten, of als ze in handen zijn van mensen die het licht van ons geloof missen, enorme hinderpalen voor het bovennatuurlijk leven: zij gaan als het ware een gesloten blok vormen dat vijandig staat tegenover de Kerk.

Jij - als onderzoeker, schrijver, wetenschapper, politicus, arbeider - hebt als christen de plicht om die werkterreinen te heiligen. Besef dat het hele heelal - zoals de Apostel schrijft - zucht als in barensweeën, in afwachting van de bevrijding van de kinderen van God.

Je moet van de wereld geen klooster willen maken, want dat zou wanorde geven - Maar evenmin van de Kerk een partij voor aardse belangen, want dat zou gelijk staan met verraad.

Wat is het droevig een cesaristische mentaliteit te hebben en geen begrip te hebben voor de vrijheid van andere burgers in die dingen die God aan het oordeel van de mensen heeft overgelaten.

“Wie heeft gezegd dat je om heilig te worden in een cel moet vluchten, of naar de eenzaamheid van een gebergte?”, vroeg een goede vader van een gezin zich verwonderd af en hij voegde eraan toe: “Dan zouden niet de mènsen heilig zijn, maar de cel of het gebergte. Het lijkt wel of ze vergeten zijn dat de Heer tegen ons allemaal nadrukkelijk heeft gezegd: Wees heilig, zoals Mijn hemelse Vader heilig is.”

Mijn enig commentaar: “Behalve dat de Heer wil dat we heilig zijn, geeft Hij iedereen de genaden die daarvoor nodig zijn”.

Houd van je land: vaderlandsliefde is een christelijke deugd. Maar als vaderlandsliefde verwordt tot een nationalisme dat mensen met onverschilligheid en minachting - zonder christelijke naastenliefde of rechtvaardigheid - doet neerkijken op andere volkeren en landen, is het een zonde.

Het is geen vaderlandsliefde om misdaden goed te praten - en de rechten van andere volkeren niet te erkennen.

De Apostel schreef ook dat “er geen onderscheid is tussen heiden en jood, besnedene en niet-besnedene, barbaar en scyth, slaaf en vrije, maar dat Christus alles is in allen”.

Deze woorden gelden vandaag nog net zo als gisteren: voor de Heer bestaan er geen verschillen in land, ras, klasse, staat - Ieder van ons is in Christus opnieuw geboren, om een nieuw schepsel te zijn, een kind van God: wij zijn allen broeders en moeten ons broederlijk gedragen!

Veel jaren geleden heb ik al glashelder een waarheid ingezien die altijd geldig zal blijven: een maatschappij die afscheid heeft genomen van het christelijke geloof en van de christelijke moraal, heeft behoefte aan een nieuwe vorm om de eeuwige waarheid van het evangelie te beleven en te verspreiden. In de boezem van de maatschappij, van de wereld moeten de kinderen van God schitteren door hun deugden als lantaarns in het donker - quasi lucernae lucentes in caliginoso loco.

De eeuwige vitaliteit van de katholieke Kerk staat er borg voor dat de waarheid en de geest van Christus niet vervreemd raken van de uiteenlopende noden van de tijden.

Om in het voetspoor van Christus te treden hoeft de apostel van vandaag niets te hervormen en zich helemaal niet buiten de historische werkelijkheid te houden waarin hij leeft - Het is genoeg als hij doet zoals de eerste christenen, als hij zijn omgeving nieuw leven inblaast.

Jij die midden in de wereld leeft en een van de vele staatsburgers bent, in contact met mensen die van zichzelf zeggen dat ze goed zijn of slecht - Jij moet, omdat je christen bent, voortdurend verlangen de mensen de blijdschap te geven die je zelf geniet.

Er is een beschikking uitgegaan van keizer Augustus dat alle inwoners van Israël zich moeten laten registreren. Maria en Jozef reizen naar Bethlehem - Heb je er wel eens aan gedacht dat de Heer zich van de stipte naleving van een wet heeft bediend om zijn profetie in vervulling te doen gaan?

Houd van de regels van een eerzame samenleving, respecteer ze, en twijfel er niet aan, dat ook jouw trouw gehoorzamen aan je plicht - het werktuig kan zijn waardoor anderen de christelijke rechtschapenheid, vrucht van de liefde tot God, zullen ontdekken en God zullen ontmoeten.

Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Dit hoofdstuk in een andere taal