Persoonlijkheid

De Heer heeft sterke en moedige zielen nodig die geen compromis sluiten met de middelmatigheid en met vaste tred alle milieus binnentreden.

Een rustig en evenwichtig karakter, een onbuigzame wil, een diep geloof en een vurige vroomheid: dat zijn essentiële kenmerken van een kind van God

Zelfs van stenen kan de Heer kinderen van Abraham maken - Maar we moeten zorgen dat de steen niet bros is. Het is veel gemakkelijker een prachtig vierkant blok steen te houwen uit een hard stuk rots, ook al is dat vormloos.

Een apostel moet niet blijven hangen op het niveau van een middelmatig iemand. God roept hem om drager van menselijkheid te zijn en doorgever van een eeuwige nieuwheid. - Daarom moet een apostel een ziel zijn die langdurig, geduldig en heldhaftig is gevormd.

Iedere dag ontdek ik nieuwe dingen in mezelf, zeg je me - En mijn antwoord is: nu begin je jezelf te leren kennen.

Als je echt liefhebt, vind je telkens nieuwe details je liefde uit te drukken.

Het zou treurig zijn als iemand die het optreden van katholieken in het maatschappelijk leven gadeslaat, tot de conclusie zou moeten komen dat zij zich verlegen en vol complexen gedragen.

Wij mogen niet vergeten: onze Meester was - is - een perfectus Homo, volmaakt Mens!

Als de Heer je een goede eigenschap of bekwaamheid heeft gegeven, is die niet alleen bedoeld voor je eigen plezier of om ermee te pronken, maar om haar liefdevol in dienst van je naaste te gebruiken.

En wanneer krijg je een betere gelegenheid om te dienen dan op dit moment, nu je gezamenlijk leeft met zoveel mensen die hetzelfde ideaal met je delen?

Tegenover de druk van en de botsing met deze wereld: materialistisch, genotzuchtig, zonder geloof, hoe kan men dan nog de vrijheid opeisen en rechtvaardigen om niet te denken als - zij, en om niet te handelen als - zij!

- Een kind van God hoeft die vrijheid niet op te eisen, want Christus heeft haar eens voor altijd gewonnen. Maar een kind van God moet haar in alle situaties van het leven verdedigen en manifesteren. Alleen dan zullen - zij - begrijpen dat onze vrijheid niet door de omgeving afgegrendeld kan worden.

Je ouders, je collega's, je vrienden merken je verandering en beseffen dat het in jouw geval geen tijdelijke kwestie is, maar dat je niet meer dezelfde bent als vroeger.

Maak je geen zorgen, ga door!: het vivit vero in me Christus - nu is het Christus die in je leeft - gaat in vervulling.

Respecteer degenen die nee tegen je kunnen zeggen. Vraag ze bovendien hun weigering te motiveren, om er van te leren, of om te corrigeren.

Vroeger was je pessimistisch, besluiteloos en apathisch. Nu ben je helemaal anders geworden: je voelt je moedig, optimistisch en zeker van jezelf, omdat je uiteindelijk hebt besloten je steun alleen nog maar bij God te zoeken.

De toestand van iemand met prachtige menselijke deugden, maar absoluut zonder bovennatuurlijke kijk op het leven, is triest: want die deugden zal hij gemakkelijk alleen maar voor zijn persoonlijke doeleinden gaan gebruiken. - Sta daar eens bij stil!

Voor jou, die je een katholieke, universele mentaliteit wil eigen maken, schrijf ik enkele kenmerken daarvan op:

een brede horizon en een steeds dieper doorgronden van het permanent levende van de katholieke orthodoxie;

een oprecht en gezond verlangen - nooit oppervlakkige modepraat - om de typerende leerstukken van het traditionele denken inzake filosofie en interpretatie van de geschiedenis te vernieuwen;

een zorgvuldige aandacht voor hedendaagse stromingen in de wetenschap en in het denken;

en een positieve en open houding ten opzichte van de huidige veranderingen van sociale structuren en levensvormen.

Je moet leren, hoe je, wanneer dat nodig is, met anderen van mening kunt verschillen zonder antipathiek te worden, op liefdevolle wijze.

Met Gods genade en een goede vorming kun je je begrijpelijk maken voor het ruwe, onontwikkelde volk - Ze zullen je niet echt volgen als je de - gave der talen - mist: het vermogen en de inspanning om hun begripsvermogen te bereiken.

Altijd en tegenover iedereen hoffelijk zijn. Maar vooral tegenover degenen die zich als je tegenstanders opstellen - jijzelf hebt geen vijanden, wanneer je hen van hun dwalingen wilt afbrengen.

Had je geen medelijden met dat verwende kind? - Nu dan, wees dan ook niet zo lief voor jezelf! Begrijp je niet dat je slap aan het worden bent?

Bovendien: weet je niet dat de bloemen die de fijnste geur hebben, in het wild groeien en blootgesteld zijn aan slecht weer en droogte?

Ze zeggen dat hij het heel ver zal brengen en als je denkt aan zijn toekomstige verantwoordelijkheid slaat de schrik je om het hart. - Niemand kent een belangeloos stuk werk van hem, of iets goeds dat hij ooit heeft gezegd, of een vruchtbaar geschrift. - Hij is een negatief levend mens. - Hij wekt altijd de indruk dat hij in diepzinnige gedachten is verzonken, hoewel van hem bekend is dat hij nooit ideeën heeft ontwikkeld die de moeite van het overdenken waard waren. - In zijn gezicht en in zijn manieren heeft hij de ernst van een muilezel en dat heeft hem de naam bezorgd een - wijs en verstandig man - te zijn

Hij zal het heel ver brengen! Maar ik vraag me af: wat zal hij anderen kunnen leren, hoe en waarin zal hij hen kunnen dienen, als we hem niet helpen om te veranderen?

Iemand die pedant is legt de eenvoud en nederigheid van een wijs mens uit als onwetendheid.

Wees niet zo iemand die, als hij een opdracht krijgt, er meteen aan denkt hoe hij die op een andere manier kan uitvoeren. - Je zou kunnen zeggen dat zulke mensen te veel - persoonlijkheid - hebben; ze zaaien tweedracht of maken kapot.

Ervaring, de wereld goed kennen, tussen de regels door kunnen lezen, overmatige scherpzinnigheid, kritische geest - Dat alles heeft jou in je sociale contacten en in je beroep bijzonder ver gebracht, zelfs zover dat je een beetje cynisch bent geworden. Al dit - overmatig realisme - dat een gebrek aan bovennatuurlijke geest is - is ook je innerlijk leven binnengedrongen. - Omdat je niet eenvoudig bent, kun je soms koud en wreed zijn.

In de grond van de zaak ben je een goeie kerel, maar je denkt dat je een Machiavelli bent. - Denk eraan dat je een rechtschapen en goed mens moet zijn om in de hemel te komen en geen vermoeiend intrigantje.

Dat goede humeur van je is bewonderenswaardig - Maar steeds alles, alles - als een grap opvatten, is - dat zul je moeten toegeven - te veel van het goede. - De werkelijkheid ziet er wel wat anders uit: aangezien je te weinig wilskracht hebt om je leven serieus te nemen, probeer je jezelf te rechtvaardigen door de draak te steken met anderen die beter zijn dan jij.

Ik ontken niet dat je schrander bent. Maar door je ongedisciplineerde felheid ga je te werk als een idioot.

Die onevenwichtigheid van je! - Je klavier is versleten: de hoge en lage noten komen er heel goed uit, maar die ertussen in, die van het gewone, dagelijkse leven, die normaal gesproken door anderen gehoord worden, klinken niet.

Om van te leren. - Bij een bepaalde gedenkwaardige gelegenheid maakte ik een nobel, wijs en karaktervol man er opmerkzaam op, dat hij een hoge positie in zijn wereld op het spel zette - hij zou hem kwijt raken - door een heilige zaak te verdedigen die door de - goeden - werd aangevallen. - Op een toon die geladen was van een menselijke en bovennatuurlijke ernst en waaruit minachting voor aardse roem sprak, antwoordde hij: “Mijn ziel staat op het spel!”

Diamant wordt geslepen met diamant - en zielen met zielen.

“Een groot teken verscheen aan de hemel: een vrouw met een kroon van twaalf sterren op haar hoofd, bekleed met de zon, de maan aan haar voeten.” - Opdat jij en ik en wij allen er zeker van kunnen zijn dat niets onze persoonlijkheid zozeer vervolmaakt als ons beantwoorden aan de genade.

Probeer de heilige Maagd na te doen en je zult een man - een vrouw - worden uit één stuk.

Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Dit hoofdstuk in een andere taal