Durf

Wees geen benauwde ziel, geen onvolwassen man of vrouw, die kortzichtig is en niet in staat om de uitgestrektheid van onze bovennatuurlijke christelijke horizon als kinderen van God te overzien. God en durf!

Durf is geen onvoorzichtigheid, ook geen onbezonnen vermetelheid of gewoon waaghalzerij.

Durf is karaktersterkte, een kardinale deugd die noodzakelijk is voor het zieleleven.

Je heb een besluit genomen, meer op grond van nuchter overleg dan uit vurig enthousiasme. Hoewel je dat graag zou hebben gehad, was er geen plaats voor gevoelens: je hebt je gegeven toen je ervan overtuigd was geraakt, dat God dat wilde.

En vanaf dat moment heb je geen echte twijfel meer - gevoeld ; daarentegen wèl een rustige, serene blijheid die je af en toe overstelpt. Zo betaalt God de dappere daden van de Liefde.

Ik heb een gezegde gelezen dat in sommige landen zeer populair is: “De wereld is van God, maar God leent hem uit aan de dapperen”, en dat zette me aan het denken.

Waar wacht je op?

Ik ben niet de apostel niet die ik zou moeten zijn. Ik ben - te verlegen.

Ben je misschien niet zo timide omdat je liefde zo gering is? - Doe er wat aan!

Je bent door de moeilijkheden geïntimideerd en - verstandig, gematigd en objectief - geworden.

Denk eraan dat je die woorden altijd hebt geminacht, als het namelijk synoniemen worden van lafheid, bangheid en gemakzucht.

Angst? Dat is eigen aan mensen die weten dat ze kwaad doen. Niets voor jou!

Er is een zeer aanzienlijk aantal christenen die apostel zouden zijn, als ze niet bang waren.

Dat zijn dezelfden die zich vervolgens beklagen omdat de Heer zeggen ze! - hen in de steek laat: maar hoe gedragen zíj zich tegenover God?

Wij zijn met velen; met Gods hulp kunnen wij alles bereiken, zeggen ze enthousiast.

Waarom deins je dan terug? Met de goddelijke genade kun je bereiken dat je heilig wordt en dáár komt het op aan.

Als je geweten aan je knaagt omdat je hebt nagelaten iets goeds te realiseren, is dat een teken dat de Heer niet wilde dat je het naliet.

Inderdaad. Wees er bovendien zeker van dat je het met de genade van God ook had - kunnen - realiseren.

Laten we niet vergeten: bij het vervullen van de goddelijke wil, gaan de moeilijkheden over je heen, of onder je door, of langs je heen. Maar, voorbij gáán ze!

Als je bezig bent een apostolisch werk uit te breiden is een - nee - nooit een definitief antwoord. Probeer het opnieuw!

Je bent te - voorzichtig - of te weinig - bovennatuurlijk - en daarom vind je jezelf schrander: ga zelf de - knelpunten - niet zitten bedenken en wil ze ook niet allemaal uit de weg ruimen.

Of degene die met je spreekt nu minder - schrander - of zelfs - edelmoediger - is dan jij, hij komt - omdat hij op God rekent - in ieder geval niet met zoveel - ge-maar - aanzetten.

Er zijn manieren van doen die zo voorzichtig zijn, dat ze, in één woord, neerkomen op kleinzieligheid.

Wees er zeker van: als je voor God werkt, bestaan er geen onoverkomelijke moeilijkheden, geen ontmoedigingen waardoor je je taak moet opgeven, en geen mislukkingen die die naam verdienen, hoe pover de resultaten ook lijken.

Je geloof uit zich te weinig in daden: je zou eerder denken dat je een kwezel bent dan iemand die vecht om heilig te worden.

Kalmte! Durf!

Versla met deze deugden de vijfde colonne van de lauwen, de laffen en de verraders.

Je verzekerde me dat je wilde strijden zonder rust te nemen. En nu kom je met een lang gezicht bij me.

Kijk, zelfs menselijk gesproken is het al goed dat niet alles voor je wordt opgelost, zodat er geen hindernissen meer voor je zouden zijn. Iéts - veel! - moet je er zelf aan doen. Zo niet, hoe zou je je dan heilig moeten - maken!

Je begint er niet aan om te werken aan die bovennatuurlijke onderneming, want - zeg jezelf - je bent bang dat het niet in de smaak zal vallen, of dat je geen succes zult hebben. - Als je meer aan God dacht, zouden die uitvluchten verdwijnen.

Soms denk ik dat een paar vijanden van God en van zijn Kerk het moeten hebben van de vrees van veel goede mensen, en dan schaam ik me diep.

Toen we met elkaar aan de praat waren, beweerde hij dat hij nooit uit het hutje waar hij woonde zou willen weggaan, omdat hij liever de balken in - zijn - woninkje telde dan de sterren aan de hemel.

Zo zijn veel mensen niet in staat om zich los te maken van hun eigen kleine aangelegenheden, om hun ogen naar de hemel te richten: het wordt tijd dat ze zich een hogere visie eigen maken!

Ik begrijp de bovennatuurlijke en menselijke blijdschap van die man die het geluk had om in de voorhoede te werken waar het goddelijke zaad wordt gezaaid.

“Het is iets prachtigs om als enige te proberen een hele stad en zijn omgeving in beweging te krijgen”, zei hij dikwijls vol overtuiging tegen zichzelf.

Wacht niet tot je meer hulpmiddelen hebt of tot er anderen bijkomen: de zielen hebben je nú nodig, vandaag.

Wees gedurfd in je gebed, en de Heer zal je van een pessimist omvormen tot een optimist; van een bangerik tot een dapper mens; van iemand die gauw ontmoedigd is tot een man van geloof, een apostel!

De problemen waar je vroeger onderdoor ging - het leken je enorme bergen - zijn volledig verdwenen, zijn volgens de goddelijke methode opgelost, zoals toen de Heer de storm en het water een bevel gaf en zij zich kalmeerden.

En dan te bedenken dat je toch nog twijfels had!

“Help de Heilige Geest niet zoveel!” - zei een vriend van me voor de grap, maar toch heel benauwd.

Ik antwoordde: ik denk dat we Hem maar weinig “helpen”.

Als ik zoveel lafheid zie, zoveel valse voorzichtigheid, bij zowel mannen als vrouwen, brand ik van verlangen om ze te vragen: is geloof en vertrouwen dan alleen maar iets om over te preken en niet om in praktijk te brengen?

Je merkt dat je in een toestand bent die je nogal vreemd voorkomt: aan de ene kant voel je je timide als je binnen in jezelf kijkt; aan de andere kant zeker en geïnspireerd als je je blik naar boven richt.

Maak je geen zorgen: dat is een teken dat je bezig bent jezelf beter te leren kennen en - dat is het belangrijkste! - dat je Hem beter leert kennen.

Zie je wel? - Met Hem heb je het voor elkaar gekregen! Waar verbaas je je over?

Wees ervan overtuigd: er is niets om verbaasd over te zijn. Als je op God vertrouwt - echt vertrouwt! - gaat alles makkelijk. En meer nog, kom je altijd verder dan je je had voorgesteld.

Wil je in heilige stoutmoedigheid leven, zodat God door middel van jou kan werken? - Neem je toevlucht tot Maria, en zij zal je vergezellen op de weg van de nederigheid, zodat je, als je voor dingen komt te staan die voor de menselijke geest onmogelijk zijn, zult kunnen antwoorden met een fiat - het geschiede! - dat de aarde met de hemel verenigt.

Dit hoofdstuk in een andere taal