Het hart

Wat nodig is om het geluk te vinden is niet een makkelijk leventje, maar wel een verliefd hart.

Na twintig eeuwen moeten wij met de grootste stelligheid verkondigen, dat de boodschap van Christus niets van haar verlossende kracht heeft ingeboet en dat alleen deze kracht de verlangens van het mensenhart kan vervullen.

Begin met het planten van die waarheid in je eigen hart dat rusteloos zal blijven - zoals de heilige Augustinus schreef - zolang je het nog niet volledig aan God hebt gegeven.

Liefhebben is - het koesteren van slechts één verlangen, leven voor de beminde persoon; niet meer jezelf toebehoren; vrij en blij, met ziel en hart, onderworpen zijn aan de wil van een ander - die tegelijkertijd je eigen wil is.

Je houdt nog niet van de Heer, zoals de vrek van zijn geld, de moeder van haar kind, je bent nog teveel bezig met jezelf en met je pietluttigheden! Toch merk je dat Jezus al onmisbaar is geworden in je leven…

Nu, zodra je helemaal aan zijn roepstem gehoor geeft, zal Hij ook onmisbaar worden bij al je handelingen.

Ja, verliefde dwaas, schreeuw het uit naar Hem: Heer, ik houd wel van U, maar vertrouw maar niet op mij! Bind me aan U vast, iedere dag meer!

Twijfel er niet aan: het hart is geschapen om lief te hebben. Daarom moeten we alles beminnen met de liefde van onze Heer Jezus Christus. Anders neemt ons lege hart wraak en vult het zich met de meest verwerpelijke laagheden.

Geen hart is menselijker dan dat van een mens die overloopt van bovennatuurlijk besef. Denk maar aan de heilige Maagd, vol van genade, Dochter van God de Vader, Moeder van God de Zoon en Bruid van God de Heilige Geest: in haar Hart is ruimte voor de hele mensheid, zonder onderscheid of discriminatie. - Iedereen is haar zoon of haar dochter.

Het lijkt wel of mensen die weinig liefde hebben, hun verlangens ergens in een gammel, verborgen laatje bewaren.

Je moet in het dagelijkse contact met de mensen om je heen veel begrip en hartelijkheid tonen, maar gepaard met de nodige flinkheid - dat moge duidelijk zijn; anders komt het van begrip en hartelijkheid tot medeplichtigheid en egoïsme.

Met ongeveinsde nederigheid zei die vriend van ons: “Vergeven heb ik nooit hoeven leren, want de Heer heeft me leren liefhebben”.

Vergeven. Van ganser harte vergiffenis schenken zonder een spoor van rancune! Dat is altijd een grootse en vruchtbare houding.

Het was het gebaar van Christus toen Hij aan het kruis werd genageld: “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen”. En daar is jouw en mijn redding vandaan gekomen.

Je was pijnlijk getroffen door het weinig christelijke commentaar van een bepaalde persoon: “Je moet je vijanden vergeven”, zei hij tegen je, “stel je eens voor hoe kwaad je ze daarmee kan krijgen!”.

Je kon dat niet zomaar over je kant laten gaan en rustig antwoordde je: “Ik verkwansel mijn liefde niet tegen de prijs van de vernedering van mijn naaste. Ik vergeef omdat ik liefheb en een groot verlangen heb om de Meester na te volgen.”

Ga fijngevoelig alles uit de weg wat het gevoel van anderen kan kwetsen.

Waarom moet je zo nodig uit de tien manieren die er zijn om - nee - te zeggen altijd de onsympathiekste kiezen?

Deugd wil niet kwetsen.

Kijk eens: we moeten God niet alleen met òns hart beminnen, maar met het - Zijne - en met het hart van de hele mensheid van alle tijden - Anders schieten we te kort bij het beantwoorden van zijn Liefde.

Het treft mij pijnlijk dat mensen die zich aan God hebben gegeven, de indruk maken dat ze verstokte vrijgezellen zijn: en dat terwijl ze dè Liefde bij uitstek hebben! - Het zijn inderdaad - verstokte vrijgezellen - als ze Hem die zoveel liefde heeft, niet weten te beminnen.

Iemand heeft het hart eens vergeleken met een molen die draait door de wind van de liefde, van de hartstocht…

Inderdaad, die - molen - kan tarwe, gerst, of - gedroogde mest malen. - Dat hangt van onszelf af!

De duivel - de vader van de leugen en het slachtoffer van zijn eigen hoogmoed - probeert zelfs in de manier waarop hij zieltjes wint de Heer na te apen. Is je dat wel eens opgevallen? Op dezelfde manier waarop God mensen gebruikt om andere zielen te redden en tot heiligheid te brengen, bedient satan zich van andere personen om dat te beletten, en zelfs om ze verloren te laten gaan. En - wees niet gechoqueerd - op dezelfde manier als Jezus degenen die het dichtst bij ons staan uitzoekt als zíjn instrument - onze familieleden, vrienden, collega's enzovoorts - probeert ook de duivel deze geliefde personen dikwijls aan te zetten om ons tot kwaad te brengen.

Daarom, snij resoluut je familiebanden door als dat boeien gaan worden die je beletten de wegen van God te volgen. En wie weet worden door jouw doortastendheid ook diegenen bevrijd die in de netten van Lucifer verstrikt waren.

Dank U, Jezus, omdat U volmaakt Mens hebt willen worden, met een Hart dat bemint en allerbeminnelijkst is, dat liefheeft tot de dood toe en dat lijdt; dat wordt vervuld van vreugde en verdriet; dat enthousiast wordt over de wegen van de mensen en ons de weg laat zien die naar de hemel voert; dat zich heldhaftig aan de plicht onderwerpt en zich door barmhartigheid laat leiden; dat waakt over arm en rijk; dat zorgt voor zondaars en rechtvaardigen…

Dank U, mijn Jezus, en geef ons een hart dat gevormd is naar het Uwe!

Vraag aan Jezus om een liefde als een louterend vuur, waardoor je arme vlees - je arme hart - wordt verteerd en van alle aardse zwakheden wordt gereinigd - En dat het, eenmaal ontledigd van jezelf, van Hem vervuld zal raken. Vraag Hem of Hij je een radicale afkeer van het wereldse wil geven: dat alleen de liefde je staande zal houden.

Je hebt je roeping heel duidelijk gezien - God liefhebben, maar alleen maar met je verstand. Je verzekert me dat je je hart in deze weg hebt gelegd - maar soms ben je afgeleid en probeer je zelfs achterom te kijken: een teken dat je het nog niet helemaal met hart en ziel doet. - Werk dat bij!

“Ik ben gekomen”, zo drukt de Meester het uit, “om de man op te zetten tegenover zijn vader, de dochter tegenover haar moeder en de schoondochter tegenover haar schoonmoeder”. Door te doen wat Hij van je verlangt, laat je zien dat je werkelijk van Hem houdt. Daarom moet je je op het ogenblik dat je een persoonlijk offer moet brengen, niet verschuilen achter de liefde die je voor hen hebt - en die inderdaad totaal moet zijn. Geloof me, anders stel je je liefde voor je ouders boven die voor God; en je eigenliefde boven je liefde voor je ouders.

Heb je de innerlijke samenhang van de woorden van het Evangelie nu beter begrepen?

Je hart! Soms wordt er zonder dat je er iets aan kunt doen, een schaduw over geworpen van iets wel zeer menselijks, van een grove, trieste, platvloerse herinnering.

Richt je dan onmiddellijk tot het Tabernakel, in werkelijkheid of in de geest: en je zult naar het licht, de blijdschap en het Leven terugkeren.

Hoe vaak we de Heer bezoeken hangt af van twee factoren: van ons geloof en van ons hart, van het zien van de waarheid en van het liefhebben van de waarheid.

De Liefde wordt ook versterkt door zelfverloochening en versterving.

Als je een groot hart zou hebben en een beetje meer oprechtheid, zou je anderen niet zo lastig vallen met kleinigheden en ook zelf niet zo zwaar tillen aan kleinigheden.

Als je boos wordt - soms is dat je plicht; soms is het een zwakheid, moet dat niet meer dan enkele minuten duren. En altijd moet je boosheid liefdevol zijn: ja, hartelijk!

Een berisping geven? - Dat is dikwijls nodig. Maar daarbij moet je wel aangeven hoe iemand zijn gebrek kan verbeteren. Het mag nooit een ontlading zijn van je eigen slechte humeur.

Als je moet corrigeren, moet dat duidelijk en vriendelijk gebeuren; en als dat niet ongepast is, hoort er een glimlach bij. Doe het nooit, of uiterst zelden, op een overdonderende manier.

Heb je soms het idee dat je het goede en de absolute waarheid in pacht hebt, en dat je daarom persoonlijk gerechtigd bent om het kwaad tot elke prijs uit te roeien?

Langs die weg zul je niets klaarspelen: alleen maar uit Liefde en met liefde! En er tegelijkertijd aan denkend, dat de Liefde ook jou heeft vergeven en je nog steeds zoveel vergeeft.

Houd van de goeden, want zij houden van Christus - En houd ook van hen die niet van Hem houden, omdat zij dat geluk niet hebben, en voornamelijk omdat Hij zowel van de eersten als van de laatsten houdt.

De mensen van dat land, die zo ver van God afstaan, zo stuurloos zijn, deden je denken aan de woorden van de Meester: “Ze zijn als schapen zonder herder”.

En ook jij hebt een sterk gevoel van medelijden in je voelen opkomen : beslis, hier en nu, je leven te geven als brandoffer voor allen.

De armen - zei een vriend van ons - zijn het beste boek dat ik over geestelijke zaken heb en ze nemen in mijn gebed de belangrijkste plaats in. Het doet me verdriet om hen te zien en Christus zo in hen te zien. En omdat het me verdriet doet, begrijp ik dat ik van Hem houd en dat ik van hen houd.

Door je liefde tot God te voegen bij je vriendschap wordt - dat gevoel zuiverder, groter en spiritueler; want dan worden de sintels verbrand, je egoïstische kijk op de dingen, je al te aardse overwegingen. Vergeet niet: de liefde tot God ordent onze gevoelens op een betere manier, maakt ze zuiverder, zonder dat ze minder worden.

Als je eraan terug denkt, krijg je een brandend gevoel van binnen. Christus is je genaderd toen je niet meer was dan een beklagenswaardige melaatse. Tot dat moment had je eigenlijk maar één goede eigenschap: je edelmoedige belangstelling voor anderen. Na die ontmoeting kreeg je de genade om Jezus in hen te zien, vatte je liefde voor Hem op en nu heb je Hem lief in hen - en vind je - en terecht! - je altruïsme van vroeger, toen je af en toe wel eens een dienst aan je naaste bewees, maar iets heel povers

Maak er een gewoonte van je arme hart toe te vertrouwen aan het Zoete en Onbevlekte Hart van Maria, opdat zij het kan reinigen van zoveel aanslag en je naar het Allerheiligst en Barmhartig Hart van Jezus brengt.

Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Dit hoofdstuk in een andere taal