Verbreiding van het geloof

Wees ervan overtuigd, dat je apostolaat bestaat in het uitdragen van goedheid, licht, enthousiasme, edelmoedigheid, offervaardigheid, volharding in het werk, verdieping in de studie, totaliteit in het geven van jezelf, goed van alles op de hoogte zijn, absolute en vreugdevolle gehoorzaamheid aan de Kerk, volmaakte liefde

Niemand kan geven wat hij niet heeft.

Deze raad is voor jou die nog jong bent en pas de weg hebt ingeslagen: omdat God alles verdient, moet je proberen in je beroep eersteklas werk te leveren, zodat je later je ideeën effectiever kunt propageren.

Vergeet niet: we zijn des te overtuigender naarmate we zelf meer overtuigd zijn.

“Men steekt geen lamp aan om hem onder de korenmaat te zetten, maar op een standaard, zodat allen verlicht worden die in het huis zijn. Laat zo uw licht stralen voor de mensen, zodat ze uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.”

En aan het einde van zijn verblijf op aarde beveelt Hij: Euntes docete, - gaat en onderwijst. Hij wil dat zijn licht straalt in het gedrag en in de woorden van zijn leerlingen, ook in die van jou.

Het is merkwaardig hoe vaak velen - in naam van de vrijheid! - bang zijn, en er zich tegen verzetten, dat katholieken eenvoudigweg goede katholieken zijn!

Wees op je hoede voor de verspreiders van laster en insinuaties, wat door sommigen wordt geaccepteerd omdat ze niet nadenken en door anderen omdat ze te kwader trouw zijn. Ze zaaien zo onrust in hun omgeving en vergiftigen de openbare mening.

Er zijn omstandigheden waarin de ware naastenliefde vereist dat dergelijke wandaden en degenen die dat bevorderen, aan de kaak worden gesteld. Anders kunnen zij zowel als degenen die het horen, gaan denken: wie zwijgt, stemt toe.

Mensen die sektarisch denken, protesteren luid tegen wat zij - ons fanatisme - noemen, want het katholieke geloof blijft in de loop der eeuwen onveranderlijk.

Daarentegen hult het fanatisme van de sektariërs zelf zich in iedere tijd weer in een andere kledij, omdat het geen verbinding heeft met de waarheid. Het richt tegenover de heilige Kerk een vogelverschrikker op van louter woorden, die inhoudsloos zijn als we op hun daden letten; - vrijheid, voor iets dat in werkelijkheid mensen aan de ketting legt; - vooruitgang, voor iets dat zich tot barbaarsheid ontwikkelt; - wetenschap, voor iets waarachter onwetendheid schuilgaat - Het is steeds weer dezelfde fraaie verpakking voor oude, beschadigde koopwaren.

Moge iedere dag je - fanatisme - voor het geloof sterker worden, want dat Geloof is de enige verdediging die er is van de enige Waarheid!

Schrik niet en wees niet verbaasd over de bekrompenheid van sommige mensen. Er zullen altijd wel verwaande lieden zijn die met vertoon van zogenaamde cultuur in feite het wapen van de onwetendheid hanteren.

Bedroevend te zien hoe ze als één man optrekken, met verschillende drijfveren - maar met een gezamenlijke haat tegen de christenen, de kinderen van God - als één man optrekken, met nog een paar anderen die beweren dat ze in zijn dienst staan!

In sommige kringen, en met name in de intellectuele wereld, zie en voel je dat sektarische groeperingen, soms zelfs gesteund door katholieken, bezig zijn - met cynische volharding - lasterlijke mythen in stand te houden en te propageren, met de bedoeling de Kerk, of personen en instellingen aan haar verbonden, zwart te maken; en dat tegen alle waarheid en logica in.

Bid dagelijks met vertrouwen: ut inimicos Sanctae Ecclesiae - vijanden, want ze verklaren zelf dat ze dat zijn! - humiliare digneris, te rogamus audi nos! - Breng, Heer, degenen die U vervolgen in verwarring met de helderheid van Uw licht, dat wij vastberaden willen verspreiden.

Het ideaal van het katholicisme is al zo oud en daarom niet meer acceptabel? - De zon is nog ouder en heeft niets van haar licht verloren; het water is nog ouderwetser en nog steeds lest het onze dorst en verfrist het.

We mogen niet tolereren dat wie dan ook de geschiedenis of iemands levensloop vervalst, ook niet als het met goede bedoelingen gebeurt. - Maar het is een grote vergissing om vijanden van de Kerk, die hun tijd hebben gebruikt om haar te vervolgen, op een voetstuk te plaatsen. Wees ervan overtuigd: de historische waarheid lijdt er niet onder als een christen niet meewerkt aan het bouwen van een voetstuk dat er niet hoort te zijn: sinds wanneer moet de haat model staan?

Het is nergens voor nodig dat door christelijke propaganda tegenstellingen worden opgeroepen of dat degenen die onze leer niet kennen slecht worden behandeld. Als we met liefde te werk gaan - caritas omnia suffert!, de liefde verdraagt alles, is het mogelijk dat degene die eerst - bedrogen door zijn dwalingen - tegen was, zich uiteindelijk oprecht en fijngevoelig aan onze kant zal scharen. - Maar toch is er geen plaats voor concessies ten aanzien van het dogma, in naam van een naïeve - breedheid van opvattingen, want wie zo optreedt, loopt het gevaar dat hij buiten de Kerk komt te staan. En in plaats van voor anderen het goede te verkrijgen, zou hij zichzelf schade toebrengen.

Het christendom is - ongebruikelijk, voegt zich niet naar de dingen van deze wereld. En dat is misschien wel zijn - grootste hinderpaal - en tegelijk het strijdbanier van de wereldsgezinden.

Sommigen weten niets van God, want er is met hen nog nooit in begrijpelijke woorden over Hem gesproken.

Bid dat je met heilige slimheid mag bereiken wat je met intelligentie niet lukt, opdat je anderen meer en beter zult kunnen dienen.

Geloof me, het apostolaat, de catechese, dienen in de regel te werken als het systeem van de haarvaten: één voor één. Iedere gelovige geeft zijn geloof door aan iemand in zijn omgeving.

Voor ons, als kinderen van God, zijn alle zielen van belang, omdat elke ziel voor ons belangrijk is.

Stel je onder de bescherming van de heilige Maagd, de Moeder van Goede Raad, opdat er nooit een belediging van God over je lippen moge komen.

Verwijzingen naar de H. Schrift
Dit hoofdstuk in een andere taal