Waarheidsliefde

Je bad voor een kruisbeeld en nam dit besluit: het is beter dat ik omwille van de waarheid lijd, dan dat de waarheid door mij moet lijden.

Vaak komt de waarheid ons zo onwaarschijnlijk over - vooral omdat zij een consequente levenshouding vraagt.

Als het je stoort dat ze je de waarheid zeggen - waarom vraag je dan nog?

Misschien wil je dat ze jouw waarheid als antwoord geven, om je verkeerde gedrag voor jezelf te rechtvaardigen?

Je verzekert me, dat je altijd veel eerbied voor de waarheid hebt - Houd je haar daarom altijd op zo'n - eerbiedwaardige - afstand?

Doe niet zo onnozel! Het kan nooit fanatisme zijn om iedere dag de waarheid beter te willen leren kennen, er meer van te willen houden en haar overtuigder te willen verdedigen. Want je hoort de waarheid te leren kennen, ervan te houden en haar te verdedigen.

Integendeel - ik ben niet bang om dat zo te zeggen - wie zich tegen deze logische gedragswijze verzet vervalt tot sektarisme, in naam van een valse vrijheid.

Het is makkelijk - dat was het al in de tijd van Christus - om nee te zeggen, om een geloofswaarheid te ontkennen of ter discussie te stellen. Jij, die van jezelf zegt dat je katholiek bent, moet uitgaan van het - ja.

Later zul je door de zaken te bestuderen je zekerheid met redenen kunnen onderbouwen en zien dat er geen tegenstelling is - en ook niet kan zijn - tussen de Waarheid en de wetenschap, tussen de Waarheid en het leven.

Laat je taak niet in de steek, ga niet van je weg af, ook al moet je omgaan met mensen die vol zitten met vooroordelen en die doen of je verplicht bent bij je redeneringen en bij het gebruik van bepaalde termen hun gedrag en hun stellingen als maatstaf te nemen.

Doe je best dat ze je begrijpen, maar als dat niet lukt, ga dan gewoon verder.

Je zult mensen tegenkomen die je nauwelijks zult kunnen overtuigen, omdat ze zo bot en koppig zijn - Maar afgezien van zulke gevallen, is het de moeite waard om verschillen in opvatting op te helderen en wel met al het nodige geduld.

Sommigen horen slechts - willen alleen maar horen - wat er in hun eigen hoofd omgaat.

Het begrip dat veel mensen van anderen eisen, komt erop neer dat allen zich moeten aansluiten bij hùn partij.

Ik kan niet in je waarheidsliefde geloven, als je geen gevoel van onbehagen - en een sterk onbehagen! - hebt bij het kleinste en onschuldigste leugentje. Het is klein, noch onschuldig: het is een belediging van God.

Waarom kijk, luister, lees en spreek je met zo'n slechte bedoeling en zoek je overal het - kwaad - achter, dat niet in de bedoelingen van anderen maar in je eigen ziel zit?

Wie niet eerlijk is bij het lezen, zal moeilijk de eerlijkheid van de schrijver ontdekken.

Iemand met een sektarische mentaliteit ziet de activiteiten van anderen alleen maar als uitingen van sektarisch denken. Hij meet zijn naaste volgens de bekrompen maatstaf van zijn eigen hart.

Ik had te doen met die man in een leidinggevende positie. Hij voorvoelde dat er een paar problemen waren, overigens niets bijzonders in dit leven, maar hij schrok en werd kwaad, toen men hem die problemen onder het oog bracht. Hij zag ze liever niet, hij leefde liever in het schemerige licht, of in de schaduw van zijn eigen manier om de dingen te bekijken, zodat hij zich op zijn gemak kon blijven voelen.

Ik raadde hem aan de problemen flink en met een heldere blik tegemoet te treden, juist om ze uit de weg te ruimen en gaf hem de verzekering dat hij dan pas echt in vrede zou leven.

Jij moet je eigen problemen en die van anderen níet proberen op te lossen door te doen of ze er niet zijn: dat is gemakzucht, luiheid, de deur openzetten voor de invloed van de duivel.

Heb je je plicht gedaan? - Is je bedoeling goed geweest? Ja? - Dan moet je je er verder niet druk over maken dat er abnormale personen zijn die ergens kwaad in zien, dat alleen maar in hun eigen geest zit.

Op kritische toon vroegen ze je of je die beslissing van jezelf goed of verkeerd vond, zijzelf vonden hem moreel-neutraal.

En je antwoordde in goed geweten: “Voor mij zijn twee dingen duidelijk: dat mijn bedoeling zuiver is en - dat ik heel goed weet hoeveel moeite het me kost”. En je ging verder: “God is de reden en het doel van mijn leven en daarom ben ik ervan overtuigd dat er niets neutraal is.”

Je had hem je idealen en je overtuigde, zekere gedragslijn als katholiek uitgelegd en het leek dat hij je weg had begrepen. Maar later ging je eraan twijfelen of zijn begrip niet door zijn moreel ongeordende gewoonten zou worden verstikt

Zoek hem nog eens op en maak hem duidelijk, dat je de waarheid aanvaardt om ernaar te leven, of om te proberen ernaar te leven.

Je merkte op: Wie zijn zij wel dat ze op de proef willen stellen? - Wat hebben ze voor reden om wantrouwend te zijn?

Kijk, zeg hun namens mij dat ze hun eigen ellende moeten wantrouwen - en ga dan rustig door met waar je aan bezig bent.

Je hebt medelijden met ze. Met een volkomen gebrek aan ridderlijkheid gooien ze een steen en doen dan of hun neus bloedt.

Kijk eens hoe de Heilige Geest over hen oordeelt: “Allen die listen en lagen leggen zullen in verwarring worden gebracht en beschaamd gemaakt worden, plotseling zullen ze met schande worden overladen”. Een oordeel dat onverbiddelijk in vervulling zal gaan.

Zijn er nogal wat die kwaadspreken en roddelen over dat apostolisch initiatief? - Ach, als jij maar de waarheid verkondigt, is er in elk geval één die géén kritiek levert.

Het is makkelijk zelfs op het mooiste en meest belovende korenveld karrevrachten distels, klaprozen en gras te wieden.

In het leven van de integerste en verantwoordelijkste mens zijn er, door de hele geschiedenis heen, wel dingen te vinden waar donkere bladzijden mee kunnen worden gevuld - Denk ook maar eens hoeveel er tegen onze Heer Jezus Christus is gesproken en geschreven.

Ik raad je aan - net als in het geval van dat korenveld - de goudblonde, volle aren te verzamelen: de echte waarheid.

Voor jou die me de verzekering gaf, dat je een zuiver geweten wil hebben: vergeet niet, dat als je een lasterpraatje in je opneemt zonder ertegen in te gaan, je van jezelf een vuilnisbak maakt.

Die neiging van je - openheid noem je het - om zomaar met de een of andere bewering die tegen iemand is gericht, mee te praten zonder de betrokkene zelf te horen, is niet bepaald een voorbeeld van rechtvaardigheid - en helemaal niet van naastenliefde.

Soms berokkent laster schade aan degenen die er het slachtoffer van zijn - Maar in werkelijkheid worden onteerd - degenen die de laster in de wereld brengen en verspreiden en daarna dragen ze die last diep in hun ziel met zich mee.

Waar komt al dat geroddel door, vraag je je pijnlijk getroffen af. Door misvattingen, door fanatisme of door kwaadaardigheid. - Maar de meeste mensen vertellen een gerucht verder uit traagheid, oppervlakkigheid en onwetendheid!

Daarom wil ik er nog eens de nadruk op leggen: als je niet kunt prijzen en je hoeft niet te spreken, houd dan je mond!

Als het slachtoffer van laster alles zwijgend ondergaat, worden de - beulen - in hun laffe flinkheid opgehitst.

Wantrouw dat soort stellige beweringen als degenen die ze naar voren brengen, niet hebben geprobeerd of niet hebben willen proberen met de betrokkene zelf te spreken.

Er zijn veel manieren om een enquête houden. Met een beetje boosaardigheid kun je, als je naar geroddel luistert, tien forse boekdelen vullen met verhalen tegen iedere willekeurige nobele persoon of eerbiedwaardige instelling. - En des te meer als die persoon of instelling succes heeft. - En nog veel meer als dat succes op het gebied van het apostolaat ligt

Het werk van degenen die zoiets op touw zetten, is droevig, maar nog bedroevender is de houding van degenen die zich ervoor lenen om de luidsprekers te zijn van zulke gemene en oppervlakkige beweringen.

Die mensen - zei hij bedrukt - hebben geen begrip van Christus, maar een verwrongen voorstelling van Hem - Daarom ontbreekt het - hun aan christelijk oordeelsvermogen, komen ze niet tot de waarheid en dragen geen vrucht.

We kunnen als kinderen van God niet vergeten dat de Meester aankondigde: Wie U hoort, hoort Mij - Daarom moeten we proberen een Christus te zijn, nooit een karikatuur van Hem.

In dit geval, net als in zoveel andere, gaan de mensen hun gang - en gelooft iedereen dat hij gelijk heeft - maar God leidt hen. Dat wil zeggen: tenslotte zal de ondoorgrondelijke en allerbeminnelijkste Voorzienigheid zegevieren over de individuele motieven.

Laat je dus door de Heer - leiden - zonder je tegen zijn plannen te verzetten, ook al gaan die in tegen je meest dierbare motieven.

Het is een pijnlijke ervaring te zien dat sommigen die er niet bepaald in geïnteresseerd zijn om iets te leren, om zich de schatten eigen te maken die door de wetenschap zijn verworven, wel een - wetenschap - trachten te maken naar hun eigen smaak en volgens min of meer willekeurige methoden.

Maar die constatering moet jou ertoe aanzetten je inspanning te verdubbelen om dieper in de waarheid door te dringen.

Het is makkelijker te schrijven tegen hen die onderzoek verrichten, of in de wetenschap en in de techniek met nieuwe ontdekkingen komen, dan zelf onderzoek te doen. - Maar we mogen niet tolereren dat die - critici - bovendien nog pretenderen zich te verheffen tot de absolute meesters op het gebied van de kennis en van de meningsvorming van de onwetenden.

“Het is niet duidelijk, het is niet duidelijk”, ging hij in tegen de juiste bewering van de anderen - En wat duidelijk was, was zijn eigen onwetendheid.

Het stuit je tegen de borst te kwetsen, verdeeldheid te scheppen, je niet tolerant te tonen - Vandaar je meegaandheid ten aanzien van verschillende houdingen en standpunten - het gaat om niets ernstigs, verzeker je me - die rampzalige gevolgen voor velen met zich meebrengen.

Neem me mijn openhartigheid niet kwalijk: met die manier van doen kom je terecht in de domste en schadelijkste vorm van intolerantie - en daar heb je zo'n hekel aan : verhinderen dat de waarheid wordt verkondigd.

God behandelt in zijn oneindige en volmaakte rechtvaardigheid en barmhartigheid zijn ongelijke kinderen met dezelfde liefde, maar op ongelijke wijze.

Daarom betekent gelijkheid niet, dat allen met dezelfde maat moeten worden gemeten.

Je zegt een halve waarheid die op zoveel manieren kan worden uitgelegd dat het - een leugen kan worden genoemd.

Op het gebied van de wetenschap en van andermans goede naam is twijfel een makkelijk te zaaien plant, die je alleen maar met de grootste moeite weer kunt uitrukken.

Je doet me aan Pilatus denken: Quod scripsi, scripsi! - wat ik heb geschreven wordt niet meer veranderd - nadat hij eerst de verschrikkelijkste misdaad had toegelaten. Je bent onwrikbaar!, maar die houding had je tevoren moeten aannemen, niet daarna!

Het is deugdzaam te zorgen, dat je daden in overeenstemming blijven met je besluiten. Maar als in de loop van de tijd de gegevens veranderen, eist het consequent-zijn ook, dat probleemstelling en oplossing bijgesteld worden.

Verwar heilige onverzettelijkheid niet met botte halsstarrigheid.

“Ze kunnen me wel breken, maar niet buigen!”, zei je nogal verwaand.

Luister goed: een gebroken werktuig is onbruikbaar geworden, en dat geeft vrij spel aan degenen die ogenschijnlijk tolerant zijn, maar even later een noodlottige onverzettelijkheid opleggen.

- Sancta Maria, Sedes Sapientiae, Heilige Maria, Zetel van Wijsheid. - Roep onze Moeder dikwijls op die manier aan, opdat zij haar kinderen bij hun studie, in hun werk en in hun omgang met elkaar moge vervullen van de waarheid die Christus ons heeft gebracht.

Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Dit hoofdstuk in een andere taal