Hypocrisie

Wie de hypocrisie koestert, vult zijn leven onder de schijn van versterving met bitterheid en rancune.

Herodes deed het voorstel: “Ga en stelt u precies op de hoogte waar het Kind zich bevindt en als ge Het hebt gevonden, bericht het dan aan mij, opdat ook ik daarheen kan gaan om Het te aanbidden”. Bij zulk soort voorstellen moeten we de Heilige Geest om hulp vragen om ons te behoeden voor de - protectie - of de - mooie beloften - van mensen die ogenschijnlijk goede bedoelingen hebben.

Het licht van de Vertrooster zal ons niet ontbreken als we - zoals de Wijzen uit het Oosten - de waarheid zoeken en oprecht zijn in ons spreken.

Zijn er mensen die zich ergeren, omdat je de dingen duidelijk zegt?

Misschien is hun geweten niet zuiver en moeten ze dat op die manier verhullen.

Blijf zo doen, om ze te helpen op hun schreden terug te keren.

Als je andermans bedoelingen te kwader trouw uitlegt, heb je geen recht om begrip te eisen voor jezelf.

Je hebt het er voortdurend over dat er van alles verbeterd moet worden, dat het noodzakelijk is dat er van alles verandert. Nu dan : verander jezelf - wat is dat hard nodig! dan ben je al aan de hervorming begonnen

Zolang dat niet gebeurt, hecht ik niet veel geloof aan je woorden over vernieuwing.

Sommigen zijn zulke farizeeërs dat ze aanstoot nemen aan wat andere mensen zeggen, die in feite precies navertellen wat ze - eerder gehoord hebben uit de mond van de eersten.

Je bent zo'n bemoeial dat het lijkt of je geen andere taak hebt dan het leven van je naaste uit te pluizen. En als je tenslotte eens een rechtschapen mens op je weg hebt gevonden die niet over zich heen laat lopen en je op je nummer heeft gezet, beklaag je je openlijk alsof hij je heeft beledigd.

Het is zover met je gekomen door je gebrek aan schaamte en je verwrongen geweten! - en dat geldt voor veel mensen.

Je wilt in één klap de - eer - van de juiste opvatting opeisen èn de onedele - voordelen - van de tegenovergestelde mening.

Dat noem je, in welke taal dan ook, dubbelhartigheid.

Wat lopen ze over van goedheid! - Ze zijn bereid - door de vingers te zien - wat slechts lof verdiend.

Het is een oude list dat de vervolger de vervolgde speelt.

Het volk heeft daar reeds, in duidelijke taal, zijn oordeel over geveld: een steen gooien en dan bij jezelf een verband omdoen.

Is het niet zo dat er - helaas - heel wat mensen zijn die eerst door hun lasterpraat de rechtvaardigheid geweld aandoen en zich vervolgens beroepen op de naastenliefde en het fatsoen, om ervoor te zorgen dat hun slachtoffer zich niet kan verdedigen?

Hoe pijnlijk klinkt het woord oecumene in de mond van - katholieken die andere katholieken slecht behandelen!

Wat een scheve opvatting van objectiviteit! Ze bekijken mensen of taken door de vervormde bril van hun eigen gebreken en leveren dan, hondsbrutaal, kritiek, of beginnen ongevraagd adviezen uit te delen.

Een concreet voornemen: bij het geven van een berisping of van adviezen spreken in het bewustzijn van Gods tegenwoordigheid, en wat wij dan zeggen ook op onszelf toepassen.

Grijp nooit naar de - altijd verwerpelijke - methode om tegen wie dan ook een lastercampagne op touw te zetten - En zeker niet onder het mom van moraliserende argumenten, want die kunnen nooit een rechtvaardiging zijn voor een immorele actie.

Je bent niet zuiver in je bedoelingen, noch objectief in je raadgevingen, als je het niet kunt hebben of het als een blijk van wantrouwen beschouwt, dat men óók de mening van andere mensen die ervaren zijn en recht in de leer, wil horen.

Als je je werkelijk, zoals je beweert, interesseert voor het heil van de zielen, of als je echt wilt dat de waarheid wordt gezegd, waarom ben je dan beledigd?

Maria deelt het mysterie dat God in haar heeft bewerkt zelfs niet aan Jozef mee.

We kunnen daaruit leren dat we ons moeten aanwennen om niet onbezonnen te zijn in onze reacties, om de nodige terughoudendheid te betrachten bij onze vreugde en bij ons verdriet. We moeten er niet op uit zijn om opgehemeld te worden of om medelijden te krijgen. Deo omnis gloria! - Alles voor God!

Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Dit hoofdstuk in een andere taal