Trouw

Een gevolg van trouw-zijn is dat we de zekerheid krijgen dat we de juiste weg volgen, zonder dat we uit ons evenwicht of in verwarring raken en verder dat we worden gesterkt in de overtuiging dat er inderdaad een goede richting is in het leven en dat het geluk bestaat.

Zorg ervoor dat deze dingen ieder ogenblik van je leven realiteit worden.

Je vertelde me dat God je soms vervult van licht en andere keren weer niet.

Ik heb je er nadrukkelijk op gewezen dat God altijd oneindig goed is. Daarom zijn die ogenblikken van licht voldoende voor je om door te gaan; maar ook die andere momenten zijn goed voor je, om je trouwer te maken.

Het zout der aarde. - De Heer zei dat zijn leerlingen - ook jij en ik - het zout der aarde zijn: om immuun te maken, bederf tegen te gaan en smaak te geven aan de wereld.

Maar Hij zei er ook bij quod si sal evanuerit, - dat als het zout zijn smaak verliest, het zal worden weggegooid en door de mensen vertrapt

Nu er zoveel dingen gebeuren die wij erg vinden, kun je nu de verklaring vinden voor wat je eerst niet begreep?

Ik moet huiveren van die passage in de tweede brief aan Timoteüs, als de Apostel erover klaagt dat Demas naar Tessalonica is gevlucht, ten prooi aan de verleidingen van deze wereld - Om een kleinigheid en uit angst voor vervolging pleegde een man, die sint Paulus in andere brieven noemt als een van de heiligen, verraad aan de zaak van God.

Ik moet huiveren als ik mijn geringheid zie; en dat brengt me ertoe om de Heer om trouw te vragen tot in die dingen die onbelangrijk kunnen lijken, want als ze me niet helpen om meer met Hem verbonden te worden, wil ik ze helemaal niet!

Wat je me schreef over trouw, vond ik heel goed slaan op veel van die momenten in de geschiedenis, waarvan de duivel het als zijn taak ziet om ze steeds opnieuw te laten gebeuren: “De hele dag heb ik in mijn hart, in mijn hoofd en op mijn lippen dit schietgebedje: Rome!”.

Een belangrijke ontdekking! Iets dat je maar half begreep, is je volledig duidelijk geworden toen je het aan anderen moest uitleggen.

Je moest heel rustig met iemand spreken die ontmoedigd was geworden omdat hij zich nutteloos voelde en niemand tot last wilde zijn - Toen heb je beter dan ooit begrepen waarom ik het er altijd over heb dat we ezeltjes aan de - rosmolen - moeten zijn: trouw, met hele grote kleppen voor onze ogen om niet naar onze eigen resultaten te hoeven kijken of ervan te gaan genieten - van de bloemen, de vruchten en het rijke groen van de tuin -, maar toch volkomen zeker van de nuttige uitwerking van onze trouw.

Trouw vereist werkelijk een dorst naar kennis, want als je door echte liefde wordt gedreven wil je niet het risico lopen dat je door je onwetendheid principes of opvattingen verspreidt of verdedigt, die lang niet met de waarheid overeenkomen.

“Ik zou graag willen”, schrijf je, “dat mijn trouw en doorzettingsvermogen zo sterk en duurzaam waren en dat mijn dienstbaarheid zo attent en liefdevol was dat u plezier in me zou kunnen hebben en dat ik een kleine verkwikking voor u kon betekenen.”

En ik antwoord: Moge God je in je voornemen sterken, zodat we hulp en verkwikking voor Hèm kunnen zijn.

Zeker, sommigen zijn eerst enthousiast en gaan later weer weg - Maak je daar niet druk over: ze zijn de naald die door God wordt gebruikt om de draad door te halen.

O, bid voor hen, want misschien kunnen we zo bereiken dat ze toch een stimulans voor anderen blijven.

Voor jou die nogal aarzelend bent, schrijf ik uit een brief het volgende over: “Ik zal ook in de toekomst wel het ongeschikte instrument blijven dat ik altijd al geweest ben. Maar ondanks dat is de analyse en de oplossing van mijn levensprobleem anders geworden en heb ik de zin van mijn leven gevonden; want ik heb nu het verlangen om vastberaden door te zetten - voor altijd!”

Twijfel hier nooit aan: Hij faalt niet.

Je leven is dienstbaarheid, maar steeds in volkomen trouw en zonder dat je voorwaarden stelt: alleen op die manier zullen we het rendement opleveren dat de Heer van ons verwacht.

Nooit zal ik het eens kunnen zijn, noch op het gebied van de ascese, noch op juridisch gebied met hen die denken en leven alsof het dienen van de Kerk gelijk zou staan met het zich omhoog werken.

Je wordt pijnlijk getroffen als je ziet dat sommigen het spreken over het kruis van Christus slechts als een techniek gebruiken om op te klimmen en hoge posities te bereiken - En het zijn diezelfde personen die nergens iets goeds in kunnen zien, tenzij het met hun eigen bedoelingen strookt.

Reden te meer dat jij met zuivere bedoeling blijft volharden en dat je de Meester vraagt dat Hij je de kracht geeft om steeds te zeggen: Non mea voluntas sed tua fiat! - Heer, moge ik met liefde Uw heilige Wil doen!

Iedere dag moet je groeien in trouw aan de Kerk, de Paus, de Heilige Stoel - Met een liefde die steeds theologischer wordt!

Je hebt een groot verlangen om de Kerk lief te hebben: en wel des te meer naarmate degenen die haar zwart willen maken, zich roeren. - Dat vind ik heel logisch: de Kerk is immers je Moeder.

Zij die niet willen begrijpen dat het geloof dienstbaarheid aan de Kerk en aan de zielen vraagt, zullen vroeg of laat de zaken omkeren en ten slotte de Kerk en de zielen gebruiken voor hun persoonlijke doeleinden.

Het is te hopen, dat je nooit in de fout zult vervallen te denken dat een bepaalde houding die een of ander lid van de Kerk in zijn persoonlijk of openbaar leven aan de dag legt, verweten kan worden aan het Mystiek Lichaam van Christus.

En het is te hopen, dat je zelf ook geen aanleiding geeft, dat minder ontwikkelde mensen die fout begaan

Besef je nu hoe belangrijk het is dat je integer bent, dat je trouw bent!

Ik begrijp niet wat je bedoelt als je zegt dat je in kwesties van moraal en geloof een onafhankelijk katholiek bent

Onafhankelijk van wie? Die valse onafhankelijkheid is niets anders dan de weg van Christus verlaten.

Wees nooit toegeeflijk ten aanzien van de leer van de Kerk. - Bij een metaalmengsel verliest altijd het edelste metaal aan kwaliteit.

Bovendien is die schat niet van jou en - zoals het evangelie verhaalt - kan de Eigenaar je rekenschap komen vragen op het moment dat je dat het minst verwacht.

Ik ben het met je eens dat er katholieken zijn, praktizerend en zelfs vroom in de ogen van anderen, en misschien wel oprecht overtuigd, die in hun naïviteit de vijanden van de Kerk dienen

In hun eigen huis is door een onjuist gebruik van bepaalde begrippen - zoals - oecumene, - pluralisme, - democratie - hun grootste tegenstander binnengeslopen: de onwetendheid.

Het lijkt tegenstrijdig, maar het komt niet zelden voor dat de mensen die zich kinderen van de Kerk noemen, juist diegenen zijn die de grootste verwarring zaaien.

Je bent het strijden moe. Je hebt genoeg van het wereldje waarin je leeft, dat gekenmerkt wordt door gebrek aan een loyale, trouwe houding - Ze storten zich allemaal op degene die gevallen is, om hem te vertrappen!

Ik weet niet waarom je daar verbaasd over bent. Met Jezus gebeurde destijds al hetzelfde, maar Hij deinsde niet terug, want Hij was juist gekomen om de zieken en degenen die Hem niet begrepen te redden.

Laat de trouwen niet zo actief zijn! - dat willen de ontrouwen.

Houd je verre van sektarische tendensen, want zij staan een loyale samenwerking in de weg.

De ware eenheid kan niet worden bevorderd op basis van nieuwe verdeeldheden - En al helemaal niet als degenen die daarmee beginnen zelf de leiding in handen willen krijgen en het wettige gezag willen vervangen.

Het stemde je tot nadenken toen je me hoorde zeggen: Ik wil het bloed hebben van mijn Moeder de Kerk; niet dat van Alexander de Grote, of van Karel de Grote, of van de zeven wijzen van het oude Griekenland

Volharden betekent doorgaan met liefhebben, per Ipsum et cum Ipso et in Ipso, wat we inderdaad ook als volgt mogen vertolken: Hij!, met mij en door mij en in mij

Soms vindt men onder katholieken mensen met weinig christelijke geest; althans, ze wekken die indruk bij degenen die op een gegeven ogenblik met hen te maken hebben.

Maar als je je zou ergeren aan die realiteit, zou je laten blijken dat je nog maar weinig begrijpt van de menselijke ellende - en van je eigen ellende. Bovendien is het niet rechtvaardig en ook niet loyaal om de zwakheden van die paar mensen aan te grijpen om kwaad te spreken over Christus en zijn Kerk.

Het is waar dat wij als kinderen van God de Heer niet moeten dienen om gezien te worden, maar het moet ons ook niet kunnen schelen dat ze ons zien en helemaal mogen we onze plicht niet verzaken omdat we gezien worden!

Twintig eeuwen zijn er voorbijgegaan en nog dagelijks herhaalt zich het tafereel: nog steeds wordt de Meester veroordeeld, gegeseld, gekruisigd - En veel katholieken blijven door hun gedrag en hun woorden schreeuwen: “Hem? Die ken ik niet!”.

Ik zou overal heen willen gaan om veel mensen er vertrouwelijk op te wijzen dat God weliswaar de Barmhartige is, maar dat Hij ook zeer rechtvaardig is! Daarom heeft Hij duidelijk verklaard: “Wie Mij voor de mensen heeft verloochend zal ook Ik verloochenen.”

Ik heb altijd al gedacht dat het gebrek aan trouw uit menselijk opzicht neerkomt op een tekort aan liefde - en een gemis aan persoonlijkheid.

Richt je blik op de heilige Maagd en overweeg hoe zij de deugd van de trouw beleeft. Als Elisabet haar nodig heeft, zegt het evangelie dat zij naar haar toe gaat cum festinatione, in blijde haast. Trek daar lering uit!

Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Dit hoofdstuk in een andere taal