454

Не отсъждайте, без да сте чули и двете страни. — Дори и хората, които се смятат за благочестиви, често забравят това продиктувано от благоразумието елементарно правило.

Този параграф на друг език