De middelen

Maar welke middelen dan? - Dezelfde als die van Petrus en Paulus, Dominicus en Franciscus van Assisië, Ignatius en Franciscus Xaverius: Het Kruis en het Evangelie…

- Lijken deze middelen je soms onbeduidend?

Het is goed, en zelfs plicht, dat je in je apostolaat rekening houdt met je aardse mogelijkheden: 2 + 2 = 4. Maar vergeet nooit, dat je tot je geluk bovendien nog met een andere factor rekening moet houden: God + 2 + 2…

Dien God oprecht, wees Hem trouw… en maak je nergens bezorgd over. Want het is echt waar dat “als je eerst het Rijk Gods en zijn gerechtigheid zoekt, Hij je de rest - het materiële, de middelen - erbij zal geven”.

Gooi die wanhoop, die uit de kennis van je nietswaardigheid voortkomt, van je af. - Het is waar: economisch gezien ben je een nul…, naar je maatschappelijk aanzien gemeten ben je ook een nul…, hetzelfde geldt voor je deugden en capaciteiten.

Maar links van al deze nullen staat Christus… En wat een onmeetbaar groot getal wordt dat!

Je zegt dat je niets bent… - Dat anderen wonderen gedaan hebben en nog steeds doen, in organisaties, pers en propaganda. - Dat zij daartoe dan ook over alle middelen beschikken, terwijl jij er geen hebt?… Wel, denk dan aan Ignatius: een onwetende onder de doctoren van Alcalá. - Zonder een cent op zak onder de studenten van Parijs. - Vervolgd, belasterd…

Dat is de weg: bemin, geloof, en… lijd: je liefde, je geloof en je kruis zijn de onfeilbare middelen om de apostolische verlangens die je in je hart draagt, te verwerkelijken en te vereeuwigen.

Je erkent, dat je nietswaardig bent. Dat bén je ook. - Desondanks of juist dáárom zocht God jou.

- Hij bedient zich altijd van ongeschikte werktuigen, om te laten zien dat het “werk” van Hem is.

- Van jou vraagt Hij alleen volgzaamheid.

Als je je werkelijk “overgeeft” aan God, zal geen moeilijkheid je optimisme kunnen schokken.

Waarom maakt je hart nog reserves? - Zolang je jezelf niet helemaal overgeeft, is het nutteloos te proberen anderen naar Hem te brengen.

- Wat voor een armzalig werktuig ben je dan!

Hoe is het mogelijk dat je nu nog de goedkeuring, de genegenheid en de aanmoediging van de machtigen nodig hebt, om voort te gaan met te doen wat God wil?

- De machtigen zijn doorgaans wispelturig, terwijl jij standvastig moet zijn. Wees erkentelijk als ze je helpen, maar ga onverstoorbaar door als ze je verachten.

Trek je er niets van aan. - De voorzichtigen hebben de werken van God altijd waanzin genoemd. - Vooruit, wees dapper!

Zie je: een draad, en nog een draad, en veel andere draden vormen, goed samengevlochten, deze kabel die in staat is enorme gewichten op te heffen.

- Als jij en je broeders jullie wil verenigen om die van God te vervullen, zullen jullie in staat zijn alle hindernissen te overwinnen.

Als men alleen God zoekt, kan men, om zijn apostolisch werk te doen slagen, heel goed het beginsel toepassen dat een goede vriend van ons zo formuleerde: “Men geeft uit wat nodig is, ook al blijft men schuldig wat men uitgeeft”.

Wat doet het ertoe, dat heel de wereld met al haar macht tegen je is? Ga gewoon door!…

- Herhaal de woorden van de psalm: “De Heer is mijn licht en mijn heil, wie zou ik vrezen? Si consistant adversum me castra, non timebit cor meum. - Zelfs al omsingelen mij de vijanden, mijn hart kent geen vrees”.

Moed houden! Jíj… speelt het best klaar. - Zie eens, wat de genade van God gemaakt heeft van die slaperige en laffe Petrus die Hem verloochend had…, en van Paulus, die haatdragende en fanatieke vervolger.

Wees een werktuig: van goud of staal, van platina of ijzer…, groot of klein, fijn of grof…, het doet er niet toe. - Alle instrumenten zijn nuttig: elk heeft zijn eigen doelmatigheid. In de materiële orde zal ook niemand durven beweren, dat de zaag van de timmerman minder nuttig is dan het pincet van de chirurg.

- Je plicht is, instrument te zijn.

Nou, en wat dan nog? - Ik begrijp eenvoudig niet hoe je je aan dit werk voor de zielen kunt onttrekken, alleen maar omdat het goddelijke vuur waardoor je aangetrokken werd, behalve het licht en de warmte die je geestdriftig maken, soms ook nog rook verspreidt, de rook van de zwakheid van de menselijke instrumenten. Of doe je dat uit verborgen hoogmoed: omdat je je volmaakt acht?

Werk… is er volop. - Het gereedschap mag niet roesten. - Middelen om schimmel en roest te voorkomen zijn er ook. - Ze behoeven alleen maar gebruikt te worden.

Blijf niet wakker liggen van de financiële moeilijkheden die je apostolaat bedreigen. - Verdubbel je vertrouwen op God, doe menselijkerwijze al wat je kunt en je zult zien hoe vlug je geldzorgen zich vanzelf oplossen!

Laat je door gebrek aan instrumenten er niet van weerhouden je plannen door te zetten: begin maar zo goed als je kunt. - Later roept de functie het orgaan in het leven. Sommigen, die ongeschikt leken, blijken achteraf toch bruikbaar te zijn. Bij de anderen doet men een operatieve ingreep, ook al doet het pijn (de heiligen waren uitstekende chirurgen). En dan gaat men gewoon verder.

Een levend en doordringend geloof. Zoals het geloof van Petrus. - Als je dat hebt, zo heeft Hij gezegd, zul je bergen verzetten en alle hindernissen opruimen, die menselijk gezien onoverwinnelijk lijken en je apostolisch werk in de weg staan.

Een oprecht hart en goede wil: met deze twee elementen en met de blik gericht op het vervullen van de wil van God, zul je je dromen van liefde verwezenlijkt zien en zal je honger naar zielen gestild worden.

Nonne hic est fabri filius? Nonne hic est faber, filius Mariae? Is dat niet de zoon van de timmerman? Is dat niet de timmerman, de zoon van Maria?

- Het is best mogelijk dat wat ze van Jezus gezegd hebben, ook van jou gezegd wordt, met een tikkeltje verbazing en spot, wanneer je eens en “voor altijd” de Wil van God wilt volbrengen en een instrument wilt zijn: maar is dat niet…

- Zwijg. Laat je werk een bevestiging zijn van je zending.

Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Dit hoofdstuk in een andere taal