Op zoek naar apostelen

Zouden jullie niet heel graag de luidruchtige jeugd om je heen willen toeroepen: dwazen, laat toch die wereldse dingen die het hart benauwen… en heel vaak verlagen… Laat dat toch en komt met ons achter de Liefde aan?

Je bent niet “enthousiast” genoeg. - Daarom sleep je zo weinig mensen mee. - Het lijkt wel of je niet erg overtuigd bent van wat je wint, wanneer je om Christus' wil afstand doet van de dingen van deze wereld.

Vergelijk eens: voor één krijg je er honderd terug plus het eeuwige leven! - Vind je dat zo'n slechte “koop”?

Duc in altum. Kies het ruime sop! - Schud het pessimisme, dat je laf maakt, van je af. Et laxate retia vestra in capturam. En werp je netten uit voor de vangst.

Weet je niet dat je met Petrus kunt zeggen: In nomine tuo, laxabo rete. Jezus, in Uw naam zal ik op zoek gaan naar zielen?

Apostelen winnen. - Dat is het onmiskenbare teken van de ware ijver.

Zaaien. De zaaier ging uit… Zaai met volle handen, apostel. - Als het zaad in een voor valt die het niet waard is, zal de wind van de genade het zaad weer meenemen… Zaai, en wees ervan overtuigd, dat het zaad zal ontkiemen en vrucht dragen.

Wie een goed voorbeeld geeft, zaait goed zaad; en de naastenliefde verplicht allen tot zaaien.

Je liefde is maar gering, als je niet de ijver voelt alle zielen te redden. - Je liefde is maar arm, als je niet verlangt andere apostelen met jouw dwaasheid aan te steken.

Je weet dat je weg niet duidelijk is. - En je weet ook dat het komt, omdat je Jezus niet op de voet volgt en dus in het donker tast. - Waarop wacht je om tot een besluit te komen?

Redenen?… Wat voor redenen zou de arme Ignatius geven aan de geleerde Franciscus Xaverius?

Wat jou verbaasd doet staan, lijkt mij vanzelfsprekend. - God heeft jou gezocht in de uitoefening van je beroep.

Zo heeft Hij zijn eerste volgelingen gezocht: Petrus, Andreas, Johannes en Jacobus bij hun visnetten. Matteüs gezeten in zijn tolhuis…

En, wat het toppunt is, Paulus terwijl hij bezig was het christendom met wortel en al uit te roeien.

De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. - Rogate ergo! Vraag derhalve de Heer van de oogst, dat Hij werklieden stuurt naar zijn veld.

Het gebed is het meest doeltreffende middel om apostelen te winnen.

De wereld weergalmt nog van de goddelijke uitroep: “Vuur ben Ik komen brengen op aarde, en wat verlang Ik anders dan dat het oplaait?” - En wat zie je: bijna overal is het uitgedoofd…

Wil jij je niet inspannen om die brand te verspreiden?

Je zou graag deze geleerde voor je apostolaat willen winnen, en die andere invloedrijke, en ook nog die ander die zo verstandig is en zulke goede eigenschappen heeft.

Bid, doe verstervingen, en probeer ze door woord en voorbeeld aan te trekken. - Zij komen niet! - Raak niet van je stuk: zij zijn blijkbaar niet nodig!

Dacht je dat Petrus geen geleerde, invloedrijke, verstandige en deugdzame tijdgenoten heeft gehad, aan wie het missiewerk van de twaalf apostelen voorbij is gegaan?

Ze zeggen mij, dat je goed overkomt en de gave hebt anderen voor jouw weg enthousiast te maken.

Dank God voor deze gave: werktuig te zijn voor het zoeken van werktuigen!

Help mij roepen: Jezus, geef mij mensen!… Apostolische mensen! Ze zijn voor U, voor Uw glorie.

Je zult zien, dat Hij ons tenslotte zal verhoren.

Zeg eens: zouden er daar in jouw omgeving, niet een… of twee zijn die ons goed kunnen begrijpen?

Zeg eens tegen… die daar, dat ik vijftig mensen nodig heb die Jezus Christus boven alles liefhebben.

Je vertelt me van je vriend dat hij regelmatig de sacramenten ontvangt, dat hij kuis leeft en dat hij een goed student is. - Maar hij wil niet bijten. Zo gauw je met hem over offer en apostolaat spreekt, wordt hij bedroefd en gaat hij weg.

Maak je geen zorgen. - Deze mislukking ligt niet aan een tekort aan ijver van jouw kant. Het is woord voor woord het tafereel uit het Evangelie: “Wil je volmaakt zijn, ga dan, verkoop alles wat je bezit en geef het aan de armen” (het offer)…, “kom dan terug om Mij te volgen” (het apostolaat).

De jongeman abiit tristis, ging ook bedroefd weg: hij wilde niet aan de genade beantwoorden.

“Een goed bericht: we hebben weer een gek… voor ons gekkenhuis”. - De brief van de “visser” is een en al gejuich.

Moge God jouw visvangst overvloedig doen slagen!

Apostelen winnen. - Wie smacht er niet naar, zijn apostolaat te vereeuwigen?

Die verterende ijver van jou om apostelen te winnen, is een duidelijk teken van je overgave aan God.

Weet je nog? - Toen de avond viel, waren jij en ik bezig met ons gebed. - Dichtbij hoorde men het ruisen van het water. En, in de stilte van het Castiliaanse stadje, was het alsof we tevens vele stemmen hoorden, die ons in honderd verschillende talen in grote nood toeriepen dat zij Christus nog niet kenden.

Zonder schroom kuste jij het kruisbeeld en je bad de Heer, je te maken tot een apostel van apostelen.

Ik begrijp, dat je veel van je vaderland en van je familie houdt, en dat je ondanks deze banden met ongeduld uitziet naar het ogenblik, dat je landen en zeeën doorkruisen zult. - Je wilt ver wegtrekken! - Want de gedachte aan de oogst laat je geen rust!

Dit hoofdstuk in een andere taal