Heilige zuiverheid

God geeft de heilige zuiverheid aan wie Hem er nederig om vraagt.

Hoe mooi is de heilige zuiverheid! Maar ze is niet heilig, noch aangenaam aan God, als we haar scheiden van de naastenliefde.

De naastenliefde is een zaad, dat door het water van de zuiverheid zal groeien en de sappigste vruchten zal dragen.

Zonder naastenliefde is de kuisheid onvruchtbaar, en veranderen haar steriele wateren de zielen in modderpoelen en moerassen, waaruit de stank van de hoogmoed opstijgt.

“Zuiverheid?”, vragen ze met een glimlachje. - Zulke mensen gaan het huwelijk in met een verwelkt lichaam en een ontgoochelde ziel. Als God me helpt, beloof ik jullie een boek dat ongeveer als volgt zal heten: “Celibaat, huwelijk en zuiverheid”.

Er is een kruistocht nodig van mannelijkheid en zuiverheid om tegenwicht te bieden aan het wilde gedoe van degenen die geloven dat de mens een beest is, en om hun werk teniet te doen. - En die kruistocht is jullie taak.

Velen leven als engelen midden in de wereld. - Waarom jij ook niet?

Wanneer je het vaste voornemen maakt om een zuiver leven te leiden, zal de kuisheid voor jou geen last, maar een zegekroon zijn.

Jij, apostolisch ingestelde arts, schreef me: “We weten allen uit ondervinding dat we kuis kunnen zijn, wanneer we waakzaam leven, vaak de sacramenten ontvangen en de eerste vonken van de hartstocht doven voordat er brand kan ontstaan. Juist onder de kuise mensen vindt men degenen die in alle opzichten het meest integer zijn; terwijl onder de wellustigen juist de vreesachtigen, de egoïsten, de leugenaars en de wreedaards in de meerderheid zijn: typerend voor mensen met een gebrek aan mannelijkheid”.

Ik zou willen, zei je, dat de jonge apostel Johannes mij in vertrouwen nam, me raad gaf en moed insprak om de zuiverheid van hart na te streven.

Als je dat werkelijk wilt, moet je het hem zeggen, en je zult moed krijgen en goede raad.

De gulzigheid is de voorhoede van de onkuisheid.

Laat je niet verleiden tot een dialoog met de wellust: Veracht hem.

Schaamte en zedigheid zijn broertjes van de kuisheid.

Zonder de heilige zuiverheid kan men in het apostolaat niet volharden.

Ontdoe me, Jezus, van die vuile schors van zinnelijk bederf die mijn hart omhult, opdat ik de ingevingen van de Trooster in mijn ziel gemakkelijk hoor en opvolg.

Spreek nooit over onreine zaken of gebeurtenissen, zelfs niet om erover te klagen. - Want het is een materie die nog erger kleeft dan pek. - Verander van gespreksonderwerp, en als dat niet mogelijk is, ga door op het oude thema, maar spreek dan over de noodzaak en de schoonheid van de heilige zuiverheid, de deugd van mensen die weten wat hun ziel waard is.

Bega niet de lafheid “moedig” te zijn. Vlucht!

De heiligen waren geen abnormale wezens of interessante gevallen voor psychiaters.

Zij waren en zijn normaal; van vlees en bloed, zoals jij. - En zij hebben gezegevierd.

“Het vlees mag zich dan in zijde hullen…”. Wanneer ik zie hoe onzeker je bent tegenover de verleiding tot onzuiverheid, en hoe je je toevlucht neemt tot allerlei voorwendsels als kunst, wetenschap of zelfs naastenliefde, dan moet ik met een oud Spaans spreekwoord tot je zeggen: “Het vlees mag zich dan in zijde hullen, het is en blijft vlees”.

Als je eens wist wat je waard bent!… - Het is de heilige Paulus die het je zegt: je bent gekocht pretio magno, voor een hoge prijs.

En hij voegt eraan toe: glorificate et portate Deum in corpore vestro, verheerlijk God en draag Hem in je lichaam.

Wanneer je het gezelschap van een zinnelijke bevrediging hebt gezocht…, wat een éénzaamheid daarna!

En dan te denken, dat je voor een kortstondige bevrediging, met een bittere nasmaak, “de weg” verloren hebt!

Infelix ego homo!, quis me liberabit de corpore mortis huius? Ongelukkige mens die ik ben!, wie zal me verlossen van dit lichaam des doods? - Zó roept de heilige Paulus uit. - Vat moed: ook hij heeft moeten vechten.

Denk op het moment van de verleiding aan de Liefde die je in de hemel wacht: voed de deugd van de hoop. Dit is geen gebrek aan onbaatzuchtigheid.

Wat er ook gebeurt, maak je geen zorgen zolang je je instemming niet geeft. - Want alleen de wil kan de deur van het hart openen en er het bederf in toelaten.

Het lijkt wel of je in je binnenste een stem hoort die zegt: “al die godsdienstige nonsens…!” - En dan hoor je een briljante verdediging van alle zwakheden van ons arme gevallen vlees: “het zijn zijn rechten!”

Wanneer je dat overkomt, zeg dan tegen de vijand dat er een natuurwet bestaat, en een goddelijke wet, en God zelf! - En ook nog een hel.

Domine, si vis, potes me mundare. Heer, als U wilt, kunt U mij genezen. Wat een mooi gebed om het met het geloof van de arme melaatse dikwijls te herhalen, telkens als die dingen voorkomen, waarvan God, jijzelf en ik weet hebben! - Je zult spoedig het antwoord van de Meester horen: volo, mundare. Ik wil, word rein!

Om zijn kuisheid te bewaren, rolde de heilige Franciscus van Assisië zich in de sneeuw, wierp de heilige Benedictus zich in een braamstruik, en sprong de heilige Bernardus in een ijskoude vijver… - En jij, wat heb jij gedaan?

De vlekkeloze zuiverheid die heel het leven van Johannes kenmerkte, maakte hem sterk voor het Kruis. - De meeste apostelen gingen op de vlucht voor Golgotha: hij bleef, met de Moeder van Christus. - Vergeet niet dat de zuiverheid het karakter sterk en standvastig maakt.

Het front van Madrid: een twintigtal officieren zit vrolijk en opgewekt bij elkaar. Er wordt een lied aangeheven, en daarna nog een, en nog vele andere.

Die ene luitenant met de bruine snor hoorde alleen het eerste:

“Gedeelde harten, ik wil ze niet;

en als ik het mijne geef, geef ik het helemaal”.

“Wat een weerstand heb ik toch om mijn hart helemaal te geven!” - En zijn gebed begon te vloeien als een rustige brede stroom.

Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Dit hoofdstuk in een andere taal