Tactiek

Jij, apostel, bent in je omgeving als een steen die in de vijver valt. - Breng door je voorbeeld en je woord een eerste kring tot stand, en deze een andere…, en weer een andere, en nog een… Telkens wijder.

Begrijp je nu de grootsheid van je taak?

Wat hebben de mensen toch een zucht om van plaats te veranderen! - Wat zou er gebeuren als ieder bot, elke spier van het menselijk lichaam een andere plaats zou willen innemen dan haar toekomt?

Het onbehagen in de wereld heeft geen andere oorzaak. - Volhard op je plaats, mijn kind: hoeveel kun je van daaruit niet doen voor de werkelijke heerschappij van onze Heer!

Leiders!… Sterk je wil, opdat God van jou een aanvoerder maakt. Weet je niet hoe die vervloekte geheime genootschappen te werk gaan? Nooit hebben ze de massa's voor zich gewonnen. - In hun holen leiden ze een aantal duivelsmensen op, die de menigte ophitsen en in oproer brengen, haar dol maken, om haar mee te voeren naar de afgrond van elke wanorde…, en naar de hel. - Zij dragen een vervloekt zaad.

Als je wilt…, zul jij het woord van God uitdragen, dat duizend maal gezegend is en niet kan falen. Als je edelmoedig bent…, als je meewerkt, met je persoonlijke heiliging, zul jij de heiliging van de anderen verkrijgen: zo vestig jij het rijk van Christus: Omnes cum Petro ad Jesum per Mariam. Allen met Petrus naar Jezus door Maria.

Bestaat er een grotere dwaasheid dan de gouden graankorrels met brede armzwaai over de aarde uit te strooien om ze te laten verrotten? - Toch zou er zonder deze edelmoedige dwaasheid geen oogst zijn.

Mijn kind: hoe staat het met je edelmoedigheid?

Flonkeren als een ster…, verlangen hoog op te stijgen en als een hemellichaam te schitteren?

Beter is: branden als een fakkel in het verborgene, en alles wat je aanraakt in brand steken. - Dat is jouw apostolaat: daarvoor ben jij op aarde.

Het is volmaakte dwaasheid, de vijand tot spreekbuis te dienen; en als die vijand de vijand van God is, is het een grote zonde. - Daarom zal ik op het professionele vlak nooit de kennis prijzen, van wie zich daarvan bedient als van een spreekgestoelte om de Kerk aan te vallen.

Rennen, rennen!… Doen, doen!… Koortsachtige bedrijvigheid, de dwaasheid om steeds in beweging te zijn… Prachtige materiële constructies…

Geestelijk gezien: planken brandhout, goedkoop katoen, overgeschilderde coulissen… rennen, doen! - Een hoop volk aan het lopen: heen en weer.

Zij werken namelijk met het zicht op het heden: zij leven van het ene moment in het andere. - Jij moet alles bezien in het licht der eeuwigheid, toekomst en verleden steeds voor ogen houdend…

Rust. - Vrede. - Leid een intens innerlijk leven. Zonder te rennen, zonder de dwaasheid almaar van plaats te willen veranderen. - Vanaf de plaats die het leven je toegewezen heeft, zul je dan voor velen een geestelijke krachtbron van licht en energie zijn!…, zonder zelf aan kracht en licht in te boeten.

Heb geen vijanden. - Heb enkel vrienden. Vrienden… aan je rechterhand, als ze je goed gedaan hebben of hebben willen doen, en… vrienden aan je linkerhand, als ze je kwaad gedaan hebben of hebben willen doen.

Vertel niet over “jouw” apostolaat, tenzij ten bate van je naaste.

Laat jullie levenswijze even weinig opvallen als die van Jezus dertig jaar lang.

Jozef van Arimatea en Nicodemus bezoeken Jezus in het verborgene, in de dagen dat er niets bijzonders gebeurt en als Jezus zijn triomfen viert.

Maar in het uur van het laffe verraad, leggen zij ten overstaan van de overheid, audacter, dapper getuigenis af van hun liefde voor Christus. - Leer hieruit.

Maakt je niet bezorgd, als men jullie “herkent” aan jullie werken. - Dat is de goede geur van Christus. - Bovendien, op voorwaarde dat jullie steeds uitsluitend voor Hem werken, kunnen jullie je erover verheugen dat die woorden van de Heilige Schrift in vervulling gaan: “Dat zij jullie goede werken zien, en uw Vader verheerlijken die in de hemel is”.

Non manifeste, sed quasi in occulto, niet in het openbaar, maar in het verborgene: zo gaat Jezus naar het Loofhuttenfeest.

Zo zal Hij met Kleofas en zijn gezel naar Emmaüs gaan. - Zo ziet Maria Magdalena Hem na zijn verrijzenis.

En zo: non tamen cognoverunt discipuli quia Jesus est, de leerlingen bemerkten niet dat Hij het was. Zo verschijnt Jezus bij de wonderbare visvangst waarover St. Jan vertelt.

Nog meer verborgen is Hij, uit Liefde voor de mensen, in de Hostie.

Prachtige bouwwerken neerzetten?… Weelderige paleizen bouwen?… Laat ze maar doen… Laat ze maar bouwen…

Zielen! - Laten wij zielen levend maken… voor die gebouwen… en voor die paleizen!

Wat voor mooie huizen worden er niet voor ons klaar gemaakt!

Wat heb je me doen lachen, en wat heb je me tot nadenken gestemd, toen je me die vanzelfsprekendheid zei: Ik… sla altijd spijkers met koppen.

Akkoord: je doet een beter werk met dat vertrouwelijk gesprek en dat onderhoud onder vier ogen, dan met spectaculaire redevoeringen in het openbaar voor duizenden mensen.

En toch, wanneer je in het openbaar moet optreden, treed dan op!

De gescheiden inspanning van ieder van jullie blijft zonder resultaat. - Maar als de liefde van Christus jullie verenigt, zullen jullie verbaasd staan over het succes.

Je wilt een martelaar zijn. - Ik zal het martelaarschap binnen je bereik brengen: wees een apostel, maar noem je geen apostel; wees een missionaris - met een missie -, maar noem je geen missionaris; wees een man van God, maar lijk een man van de wereld: blijf onopgemerkt!

Man, lach hem toch uit! - Zeg hem toch dat hij ouderwets is: het is niet te geloven dat er nog mensen zijn, die de postkoets voor een deugdelijk vervoermiddel houden… - Dit geldt voor degenen die de tijd van Voltaire met zijn gepoederde pruiken nieuw leven willen inblazen, of de 19e eeuw met zijn aftandse liberalisme.

Wat een gesprekken! Wat een vuiligheid… om van te walgen! En met die mensen moet je nou samenleven, op kantoor, op de universiteit, in de operatiekamer,… in de wereld.

Als je vraagt of ze alsjeblieft hun mond willen houden, lachen ze je uit. - Als je ontevreden kijkt, doen ze er nog een schepje bovenop. - Als je wegloopt, gaan ze gewoon door.

De oplossing is als volgt: eerst, ze aanbevelen bij God en eerherstel brengen. Vervolgens, hun mannelijk het hoofd bieden en “het apostolaat van de krachttermen” toepassen. - Als ik je tegenkom zal ik je eens een hele verzameling in het oor fluisteren.

Laten wij de “dwaasheden van de jeugd” in goede banen leiden.

Dit hoofdstuk in een andere taal