Onze Lieve Vrouw

De liefde tot onze Moeder zal de bries zijn, waarmee je het smeulende vuurtje van de deugden, die onder de as van jouw lauwheid verborgen liggen, aanblaast totdat de vlammen hoog oplaaien.

Bemin Onze Lieve Vrouw. Zij zal overvloedige genaden voor je verkrijgen om in de dagelijkse strijd te zegevieren. - En de duivel zal geen profijt trekken van de boze verlangens die je verteren en steeds sterker worden en met hun welriekend bederf de grote idealen en de verheven geboden, die Christus zelf in je hart gelegd heeft, dreigen te verstikken. - Serviam! Ik wil dienen!

Wees van Maria en je zult tot de onzen behoren.

Door Maria gáan we altijd naar Jezus en keren we ook naar Hem terúg.

Hoe prettig vinden de mensen het, herinnerd te worden aan hun verwantschap met vooraanstaande personen uit de schrijverswereld, de politiek, het leger of de Kerk!…

- Zing daarom voor de Onbevlekte Maagd: Wees gegroet Maria, Dochter van God de Vader; Wees gegroet Maria, Moeder van God de Zoon; Wees gegroet Maria, Bruid van God de Heilige Geest. God alleen is groter dan U!

Zeg haar: mijn Moeder - zij is immers jouw Moeder om veel redenen -, moge Uw liefde mij vastbinden aan het Kruis van Uw Zoon; moge mij noch het geloof, noch de moed, noch de durf ontbreken, om de wil van Jezus te volbrengen.

Het lijkt, alsof alle zonden van je leven de kop weer opsteken. - Verlies het vertrouwen niet. - Integendeel: roep je heilige Moeder Maria aan met het geloof en de overgave van een kind. Zij zal vrede geven aan je ziel.

De allerheiligste Maria, de Moeder van God, leefde onopgemerkt, als zovele andere vrouwen van haar dorp. - Leer van haar eenvoudig en “gewoon” te leven.

Draag op je borst het heilig scapulier van de berg Carmel. - Er zijn veel uitstekende manieren om Maria te vereren, - maar weinige hebben zo diep wortel geschoten bij de gelovigen, en weinige werden zo vaak door de pausen gezegend. - Hoe moederlijk is bovendien het hieraan verbonden zaterdags privilege!

Toen men je vroeg welk Mariabeeld jou het meest aansprak, heb je, als iemand die uit ervaring spreekt, geantwoord: alle. Ik begreep toen dat je een goed kind bent. Daarom bevallen de afbeeldingen van je Moeder je allemaal goed. Zij bekoren me, zei je.

Maria, Lerares in het bidden. - Zie, hoe zij haar Zoon in Kana vraagt, en hoe zij met volharding aanhoudt, zonder de moed te verliezen. - En hoe zij slaagt.

- Leer van haar.

Eenzaamheid van Maria. Alleen! - Zij weent in haar verlatenheid. Jij en ik moeten Onze Lieve Vrouw gezelschap houden en met haar wenen: want ónze zonden hebben Jezus aan het hout vastgespijkerd.

De heilige Maagd Maria, Moeder van de Schone Liefde, zal je hart rust geven als je bemerkt dat het van vlees is en je in vertrouwen tot haar gaat.

De liefde tot Onze Lieve Vrouw is een teken van goede geest, zowel bij gemeenschappen als bij individuen. - Wantrouw de onderneming waar dit kenmerk ontbreekt.

De Moeder van Smarten; als je naar haar kijkt, let dan op haar hart. Zij is een Moeder met twee kinderen, die tegenover elkaar staan: Hij… en jij.

Wat een nederigheid, die van mijn Moeder Maria! - Jullie zullen haar niet zien bij de intocht in Jeruzalem, noch op het moment van de grote wonderen, - uitgezonderd bij het eerste te Kana.

- Maar de smaad van Golgotha ontvlucht zij niet, daar staat zij, iuxta crucem Jesu, de Moeder naast het kruis van Jezus.

Bewonder de zielskracht van de heilige Maria: aan de voet van het Kruis, ten prooi aan de diepste menselijke smart - geen smart is aan de hare gelijk - en toch vol sterkte.

- Vraag haar om die zielskracht, opdat ook jij het aan de voet van het Kruis leert uithouden.

Maria, Lerares van het verborgen en stille offer!

- Zie haar, haast altijd verborgen, met haar Zoon meewerken: Zij weet en zwijgt.

Zie je met welke eenvoud zij zei: - Ecce ancilla! Ik ben de dienstmaagd van de Heer!… - En het Woord is vlees geworden.

- Zo handelden de heiligen : zonder opzien te baren. Gebeurde dit toch, dan was het ondanks henzelf.

Ne timeas Maria! Vrees niet Maria!… - Onze Lieve Vrouw raakte verward toen zij de aartsengel zag.

- En dan te bedenken dat ik de kleine regels van de zedigheid, die een bescherming zijn voor mijn zuiverheid, overboord wil gooien!

O, Moeder! Door dit woord van U: fiat, het geschiede, hebt U ons broeders van God gemaakt en erfgenamen van zijn heerlijkheid. - Wees geprezen!

Eerst, toen je alleen was, kon je het niet… Nu heb je je toevlucht genomen tot Onze Lieve Vrouw. En hoe gemakkelijk is het met haar!

Heb vertrouwen. - Probeer het nog eens. - Roep Onze Lieve Vrouw aan en je zult trouw blijven.

Begeven je krachten het af en toe? - Waarom zeg je het niet aan je Moeder? Consolatrix afflictorum, auxilium christianorum…, Spes nostra, Regina apostolorum. Troosteres van de bedroefden, Hulp van de christenen…, onze Hoop, Koningin van de apostelen?

Moeder! - Roep haar aan, luid, zeer luid. - Zij luistert naar je, zij ziet je misschien in gevaar, en de heilige Maria, - je Moeder -, biedt je met de genade van haar Zoon haar moederlijke troost en haar tedere liefkozingen aan: dan zul je gesterkt zijn voor de nieuwe strijd.

Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Verwijzingen naar de H. Schrift
Dit hoofdstuk in een andere taal