135

Ако знаеше колко много струваш! — Казва ти го самият св. ап. Павел, че си купен на „pretio magno“, т.е. „на висока цена“. А по-нататък ти казва: „glorificate et portate Deum in corpore vestro“ — „прославяйте и носете Господ в телата си“.

Предмети
Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език