344

Като възпитател ти несъмнено проявяваш голямо усърдие, за да откриеш и приложиш най-резултатния метод, необходим на учениците за усвояването на светската наука. Постарай се да употрeбиш същото усърдие, за да усвоиш и приложиш на практика християнската аскетика. Тя е единственият правилен метод, за да станете по-добри — както ти, така и твоите ученици.

Този параграф на друг език