Panna Mária

Láska k našej Matke bude dychom, ktorý zapáli žeravé uhlíky čností skrytých pod popolom ľahostajnosti a  premení pahrebu v živý oheň.

Miluj našu Paniu a ona ti vyprosí hojnú milosť, aby si zvíťazil v každodennom zápase. — A diabol nezíska nič tými zlými náklonnosťami, ktoré chce v tebe neustále podnecovať a rozvirovať, a tak pohltiť vo svojej vonnej hnilobe veľké ideály a povznášajúce príkazy, ktoré ti sám Kristus vložil do srdca.  — „Serviam!“ Budem slúžiť!

Buď Máriin a budeš náš.

K Ježišovi vždy ideme a vraciame sa k nemu cez Máriu.

Ako sa len ľuďom páči, keď im niekto pripomenie ich príbuzenstvo s významnými osobnosťami v literatúre, politike… v armáde alebo v Cirkvi!

— Spievaj Nepoškvrnenej Panne Márii a pripomínaj jej:

Zdravas, Mária, dcéra Boha Otca; Zdravas, Mária, Matka Boha Syna; Zdravas, Mária, nevesta Boha Ducha Svätého… Väčší než ty je len Boh!

Povedz jej: Matka moja — áno, tvoja, pretože jej patríš mnohorakým spôsobom — nech ma tvoja láska priviaže ku Krížu tvojho Syna; nedopusť, aby mi niekedy chýbala viera, statočnosť či odvaha na to, aby som plnil vôľu nášho Ježiša.

Zdá sa, akoby sa všetky hriechy tvojho života postavili proti tebe. Nestrácaj dôveru.— Naopak, volaj svoju svätú Matku Máriu s vierou a oddanosťou dieťaťa. Ona prinesie pokoj do tvojej duše.

Presvätá Mária, Matka Božia, žije nenápadne ako každá iná žena jej krajiny.

— Nauč sa od nej žiť „prirodzene“.

Nos na svojej hrudi posvätný škapuliar z Karmelu. — Máloktoré pobožnosti — hoci je veľa výborných mariánskych pobožností — zapustili také hlboké korene medzi veriacimi a  boli tak často požehnané pápežmi. — A navyše, aké materské privilégium je s tým spojené!

Keď sa ťa spýtali, ktorý obraz Panny Márie vyvoláva v tebe hlbšiu zbožnosť, a keď si ako veľmi skúsený človek odvetil, že všetky rovnako, pochopil som, že si dobrý syn: preto sa ti zdajú všetky obrazy tvojej Matky rovnako pekné, ako si povedal: na zamilovanie.

Mária, Učiteľka modlitby. — Pozri, ako prosí svojho Syna v Káne Galilejskej. A ako nalieha, dôverčivo a vytrvalo. A aký má úspech. — Uč sa.

Samota Márie. Sama! — Plače opustená.

Mali by sme — ty aj ja — zostať s našou Paňou a plakať s ňou, pretože Ježiš bol pribitý na kríž klincami našich hriechov.

Svätá Panna Mária, Matka krásnej Lásky! Keď sa na ňu obrátiš s dôverou, upokojí tvoje srdce, keď ti ono dá pocítiť, že je z mäsa.

Láska k Panne Márii je dôkazom dobrého ducha v spoločnosti aj u jednotlivcov.

— Nedôveruj činnosti,  ktorej chýba tento znak.

Sedembolestná Panna Mária. Keď o nej rozjímaš, nahliadni do jej srdca: je matkou dvoch detí stojacich proti sebe: On… a ty.

Aká pokora mojej svätej Matky Márie! — Nenájdeš ju ani pri Ježišovom víťaznom vstupe do Jeruzalema, ani pri veľkých zázrakoch — s výnimkou Kány Galilejskej.

— No nezuteká pred ponížením na Golgote; stojí tam „juxta crucem Jesu“ — pri Ježišovom kríži; jeho Matka.

Obdivuj Máriinu nezlomnú odvahu; pod krížom, s najväčšou možnou ľudskou bolesťou — niet takej bolesti, ako bola jej bolesť — plná odhodlania.

— Pros ju o rovnakú statočnosť, aby si aj ty dokázal zostať pod Krížom.

Mária, Učiteľka skrytej a tichej obete!  — Pohliadni na ňu, takmer vždy v skrytosti, spolupracujúca so svojím Synom. Vie, ale mlčí.

Vidíš, s akou prostotou povedala? „Ecce ancilla!…“ Hľa, služobnica Pána! — A Slovo sa stalo telom.

— Tak konali svätí, bez vzbudzovania pozornosti. Ak nejakú vzbudili, bolo to bez ich pričinenia.

„Ne timeas, Maria!“ — Neboj sa, Mária!… — Panna Mária sa znepokojila pri slovách Archanjela.

— Môžem teda ja nedbať na malé detaily týkajúce sa mojej cudnosti, ktoré sú strážou mojej čistoty?

Ach, Matka, Matka! Tvojím slovom — „fiat“ — Nech sa mi stane…sme sa stali bratmi Boha a dedičmi jeho slávy. — Buď požehnaná!

Predtým si sám nič nezmohol… A teraz si sa obrátil k Panne Márii a s ňou - aké je to ľahké!

Dôveruj. — Vráť sa. — Vzývaj Pannu Máriu a budeš verný.

Občas ťa opúšťajú sily? — Prečo sa s tým nezveríš svojej Matke? Ona je predsa „consolatrix afflictorum, auxilium christianorum… potešenie zarmútených, pomocnica kresťanov… Spes nostra, Regina apostolorum“…Nádej naša, kráľovná apoštolov.

Matka! — Úpenlivo ju vzývaj. — Ona ťa počúva, vidí, že si možno v nebezpečenstve, a s milosťou svojho Syna ti ponúkne úkryt vo svojom náručí a nežnosť svojho objatia. A tam sa posilníš do ďalšieho boja.

Táto kapitola v inom jazyku