Cirkev

„Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam!…“ Dobre rozumiem, že pri modlitbe robíš prestávky, keď si vychutnávaš slová: Verím v jednu svätú, katolícku, apoštolskú Cirkev…

Aká radosť, že môžem zvolať z celej duše: milujem svoju Matku, svätú Cirkev!

Zvolanie „serviam“ - Budem slúžiť! je rozhodnutím „slúžiť“ Božej Cirkvi verne a oddane, aj za cenu straty majetku, cti a života.

Katolícky, apoštolský, rímsky! Chcem, aby si bol veľmi rímsky. A aby si túžil „putovať“ do Ríma, „videre Petrum“, aby si videl Petra.

Aký dobrý bol Kristus, že zanechal svojej Cirkvi sviatosti! — Sú liekom na všetko. — Maj ich v úcte, a buď za ne, tak Pánovi, ako aj jeho Cirkvi, veľmi vďačný.

Váž si a maj v úcte svätú liturgiu Cirkvi a jej obrady. Verne ich zachovávaj. — Nevidíš, že my, úbohí ľudia, potrebujeme, aby k nám aj to najkrajšie a najvznešenejšie prišlo prostredníctvom našich zmyslov?

Hovorí sa, že Cirkev spieva, pretože samotné slová nestačia jej túžbe a prosebnej modlitbe. — Ty ako kresťan — a vyvolený kresťan — by si sa mal naučiť spievať liturgicky.

Musím spievať z plného hrdla! — povedala milujúca duša, keď videla nádhery, ktoré konal Ježiš konal prostredníctvom nej. Ja ti len zopakujem radu: spievaj! Nech sa tvoje nadšenie pre Boha, plné vďaky, vleje do ľubozvučnej harmónie.

Byť „katolíkom“ znamená milovať svoju vlasť a nedovoliť, aby nás niekto v tejto láske predstihol. Zároveň to znamená osvojiť si aj vznešené ciele všetkých ostatných krajín. Koľko zo slávy Francúzska je aj mojou slávou! Rovnako všetko, na čo sú hrdí Nemci, Taliani, Angličania… Američania, Ázijci i Afričania, je aj mojou hrdosťou.

Katolík — veľké srdce, otvorená myseľ.

Ak nemáš hlbokú úctu ku kňazskému a rehoľnému stavu, určite nemiluješ Božiu Cirkev.

Oná žena, ktorá v dome malomocného Šimona v Betánii pomazala Majstrovi hlavu vzácnym olejom, nám pripomína povinnosť byť štedrí v uctievaní Boha.

Celá tá nádhera, majestát i krása sa mi vidia byť nedostačujúce.

     — A proti tým, čo napádajú bohatstvo bohoslužobných nádob, rúch a oltárov, počujeme Ježišovu chválu: „opus enim bonum operata est in me“ — urobila mi dobrý skutok.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Táto kapitola v inom jazyku