Získavanie nových apoštolov

Nemáš chuť zakričať na mladých ľudí, ktorých vidíš okolo seba: “Blázni, zanechajte tie svetské márnosti, ktoré vyčerpávajú srdcia… a často ich ponižujú… zanechajte to všetko a poďte s nami hľadať Lásku!

Chýba ti „zápal“ — To je dôvodom, prečo málokoho strhneš. — Zdá sa, akoby si nebol veľmi presvedčený o tom, čo získaš, keď sa pre Krista zriekneš pozemských vecí.

Porovnaj: stonásobne viac a večný život! — Zdá sa ti to byť nevýhodný „obchod“?

„Duc in altum.“ — Zatiahni na hlbinu! — Odvrhni pesimizmus, ktorý z teba robí zbabelca. „Et laxate retia vestra in capturam.“ — Spustite siete na lov.

Nevidíš, že môžeš rovnako ako Peter zvolať: „In nomine tuo, laxabo rete.“ — Ježišu, v tvojom mene budem hľadať duše?

Získavanie nových apoštolov. — To je spoľahlivý znak pravého zanietenia.

Rozsievať. — Rozsievač vyšiel… Rozsievaj s rozmachom, apoštolská duša. — Vietor milosti odveje tvoje semienko ďalej, keď brázda, do ktorej padne, ho nie je hodná… Rozsievaj a buď istý, že semeno zapustí korene a prinesie svoju úrodu.

Dobrým príkladom sa rozsieva dobré semeno; a láska k blížnemu nás všetkých zaväzuje rozsievať.

Tvoja láska nestojí za veľa, ak nehorlíš za spásu všetkých duší. — A tvoja láska je úbohá, keď si z celej duše neželáš, aby si svojím šialenstvom nadchol aj ostatných apoštolov.

Vieš, že tvoja cesta nie je jasná. — Nie je, pretože nenasleduješ Ježiša dosť zblízka a tak zostávaš v temnotách. — Tak na čo čakáš, aby si sa rozhodol?!

Dôvody?… Aké dôvody mohol uviesť úbohý Ignác vysokovzdelanému Františkovi Xaverskému?

To, čo ťa uchvacuje, mi pripadá úplne prirodzené. — To, že si ťa Boh chcel nájsť uprostred tvojho zamestnania?

Tak hľadal aj tých prvých: Petra, Andreja, Jána a Jakuba pri sieťach a Matúša sediaceho v mýtnici…

A čuduj sa svete! — Pavla v jeho dychtivosti zničiť prvých kresťanov.

Žatva je veľká a robotníkov málo. — „Rogate ergo!“ Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.

Modlitba je najúčinnejší spôsob, ako získať ďalších apoštolov.

Po celom svete sa ešte vždy rozlieha božský výkrik: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul!“ — A predsa vidíš, že takmer všetok vyhasol…

Nechceš pomôcť roznietiť požiar?

Rád by si priviedol k apoštolátu toho vedca, tamtoho vplyvného muža, toho rozvážneho a čestného človeka.

Modli sa, prinášaj obete a vplývaj na nich svojím príkladom a slovom. — Neprichádzajú! — Nestrácaj pokoj; je to preto, lebo teraz ich netreba.

Myslíš, že nebolo múdrych, vplyvných, rozvážnych a čnostných súčasníkov Petra mimo apoštolského zboru prvých dvanástich?

Povedali mi, že máš „čaro, príťažlivosť“, „nadanie“, aby si pritiahol duše na svoju cestu.

Poďakuj Bohu za tento dar: byť nástrojom na vyhľadávanie nástrojov!

Pomôž mi zvolať: Ježišu, duše!… Apoštolské duše! Pre teba, pre tvoju slávu. Uvidíš, ako nás napokon vypočuje.

Povedz mi, tam, kde si… nenájde sa jeden… alebo dvaja, čo by nám dobre rozumeli?

Povedz mu, áno, jemu, že potrebujem päťdesiat  mužov, ktorí by milovali Ježiša nadovšetko.

Hovoríš mi o svojom priateľovi, že často pristupuje k sviatostiam, že žije čisto a je dobrý študent. „Nezapadne“ však: keď mu hovoríš o obeti a apoštoláte, zosmutnie a odíde.

Netráp sa. — Nie je to neúspech tvojej horlivosti. Takmer do písmena sa opakuje udalosť, ktorú opisuje evanjelista: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným (obeta)… a potom príď a nasleduj ma“ (apoštolát).

Mladý muž tiež „abiit tristis“ — odišiel zarmútený; nechcel odpovedať na milosť.

„Dobrá správa: ďalší blázon… do nášho blázinca.“ A list „rybára“ je plný nadšenia.

Kiež Boh naplní tvoje siete účinnosťou!

Získavanie nových apoštolov. — Kto nelačnie po zvečnení svojho apoštolátu?

Tá spaľujúca túžba získavať nových apoštolov, ktorá ti stravuje vnútro, je zaručeným znakom, že si skutočne odovzdal Bohu.

Spomínaš si? — Raz, keď sa zvečerievalo, modlili sme sa spolu — ty a ja. Zblízka bolo počuť žblnkot potoka. — V tichu kastílskeho mesta akoby sa nám zdalo, že počujeme rozličné hlasy, ktoré rozprávali v mnohých jazykoch, a ktoré na nás v úzkostiach volali, že ešte nepoznajú Krista.

Vtedy si bez ostychu pobozkal kríž a prosil si Ukrižovaného, aby z teba urobil apoštola apoštolov.

Chápem, že veľmi miluješ svoju vlasť a svojich drahých, a že aj napriek týmto putám netrpezlivo očakávaš chvíľu, keď prekročíš zem i more — ísť ďaleko! — pretože ťa stravuje túžba po žatve.

Táto kapitola v inom jazyku