Apoštolát

Tak ako sa hukot oceánu skladá zo šumu každej jednotlivej vlny, tak sa aj svätosť vášho apoštolátu skladá z osobných čností každého z vás.

Musíš byť „Božím mužom“, mužom vnútorného života, mužom modlitby a obety. — Tvoj apoštolát musí byť prekypovaním tvojho „vnútorného života“.

Jednota. — Jednota a podriadenosť. Na čo sú mi jednotlivé časti hodín, hoci aj jemne vypracované, keď mi neukazujú čas?

Nikdy nevyvárajte pri vašej práci „kliky“. — Bol by to výsmech apoštolátu, pretože, keby sa napokon „klika“ chopila vedenia svetového diela… rýchlo by svetové dielo skončilo v tejto „klike“!

Povedal si mi bezradne: „Je veľa ciest!“ — Musí ich byť veľa, aby si každá duša mohla v tej obdivuhodnej rôznosti nájsť svoju vlastnú.

Bezradnosť? — Rozhodni sa raz pre vždy: a nerozhodnosť sa zmení na istotu.

Raduj sa, keď vidíš, že druhí pracujú v dobrých apoštolských dielach. — A vyprosuj im hojnosť Božích milostí a tiež to, aby na ne dokázali odpovedať.

Potom pokračuj vo svojej ceste: presvedč sa, že nemáš inú.

Nemáš dobrého ducha, ak ťa mrzí, že iní pracujú pre Krista a nerátajú pri tom s tvojou prácou.

— Spomeň si na tento úryvok z evanjelia svätého Marka: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami. Ježiš odpovedal: Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás.“

Je zbytočné, aby si s námahou pracoval v toľkých viditeľných dielach, keď ti chýba láska. — Je to ako šiť ihlou bez nite.

Aká škoda, keď si napokon vykonával „svoj“ apoštolát a nie „jeho“ Apoštolát!

S radosťou ťa požehnávam, syn môj, pre vieru v tvoje apoštolské poslanie, ktorá ťa priviedla k tomu, že si mi napísal: „Nepochybujem: budúcnosť je istá, azda aj napriek nám samým. Je však potrebné, aby sme boli jedno s našou hlavou — ‚ut omnes unum sint!‘ — modlitbou a obetou.“

Tí, ktorí prenechávajú činnosť iným, ale sami sa za ňu modlia a trpia, nezažiaria tu, na svete, ale ako zažiari ich koruna v Kráľovstve života! — Nech je požehnaný „apoštolát utrpenia“!

Je pravda, že som tvoj nenápadný apoštolát nazval „tichým a účinným poslaním“. — A nemám čo odvolávať.

Veľmi sa mi páči tvoja úcta k prvým kresťanom a maximálne sa vynasnažím, aby som ťa v nej povzbudil a aby si rovnako ako oni vykonával každým dňom s väčším nadšením tento účinný apoštolát nenápadnosti a dôverných rozhovorov.

Keď vykonávaš svoj „apoštolát nenápadnosti a dôverných rozhovorov“, nevrav mi, že nevieš, čo povedať. — Pretože — poviem ti to slovami žalmu — „Dominus dabit verbum evangelizantibus virtute multa“ — Pán vkladá do úst svojich apoštolov slová plné účinnosti.

Slová, pošepkané v pravý čas nerozhodnému priateľovi; usmerňujúci rozhovor, ktorý si začal pri vhodnej príležitosti; odborná rada, ktorá mu pomôže pri práci na univerzite; diskrétna indiskrétnosť, ktorou otváraš netušené horizonty jeho horlivosti… Toto všetko je „apoštolát dôverných rozhovorov“.

„Apoštolát prestretého stola“: Je to stará pohostinnosť patriarchov spolu s bratskou vrúcnosťou Betánie. — Keď ju praktizujeme, akoby sme videli Ježiša sediaceho za vrchstolom ako v Lazárovom dome.

Je najvyšší čas, aby sme pokresťančili sviatky a ľudové zvyky. Je najvyšší čas, aby sme zabránili tomu, aby verejná zábava bola buď upätá alebo pohanská.

Pros Pána, aby poslal pracovníkov pre túto naliehavú prácu, ktorú by sme mohli nazvať „apoštolátom zábavy“.

Veľmi chváliš „apoštolát dopisovania“. — Píšeš mi: „Neviem, ako by som mal zaplniť stránky listu a napísať niečo, čo by mohlo osožiť tomu, kto list dostane. Keď začnem, poviem svojmu anjelovi strážcovi, že píšem so zámerom, aby bol na niečo užitočný. A hoci píšem azda iba hlúposti, nikto nemôže uprieť ani mne, ani môjmu priateľovi, čas, ktorý som strávil v modlitbe za to, o čom viem, že najviac potrebuje duša, ktorej je môj list adresovaný“.

„List ma zastihol v smutných dňoch — sám neviem prečo — a veľmi ma povzbudilo jeho čítanie, cítiac, ako ostatní pracujú.“ — A druhom liste zasa toto: „Vaše listy a správy o mojich bratoch mi pomáhajú; je to ako krásny sen v porovnaní s realitou, ktorú všetci dobre poznáme…“ — A ďalší: „Aká je to radosť dostávať tieto listy a vedieť, že som priateľom takých priateľov!“ — A iný a ďalších tisíc: „Dostal som list od toho a toho a zahanbil som sa nad nedostatkom svojho ducha v porovnaní s tým ich.“

Či nie je „apoštolát dopisovania“ účinný?

„Venite post me, et faciam vos fieri piscatores hominum“ — Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. — Náš Pán nevyslovuje tieto slová bez skrytého významu: ľudí — ako ryby — treba chytať za hlavu.

Aká evanjeliová hĺbka je v „apoštoláte rozumu“!

Je v ľudskej povahe nevážiť si to, čo stojí málo. — Preto ti odporúčam „apoštolát nedávania“.

Nikdy nezabudni vyžadovať a vziať si, čo je spravodlivé a rozumné za výkon vykonávanie tvojho povolania, keď je tvoje povolanie nástrojom tvojho apoštolátu.

„Nemáme právo brať so sebou ženu či sestru, tak ako ostatní apoštoli a Pánovi bratia i Peter?“

Takto hovorí svätý Pavol v prvom liste Korinťanom. — Nemožno teda opovrhovať spoluprácou žien v apoštoláte.

„Potom chodil po mestách a dedinách — čítame v ôsmej kapitole evanjelia podľa svätého Lukáša — kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov, Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov.“

Odpisujem tieto slová a prosím Boha, aby každá žena, ktorá to prečíta, pocítila posvätnú a plodnú závisť.

Žena je statočnejšia ako muž a vernejšia v hodine utrpenia. — Mária Magdaléna, Mária Kleopasova i Salome!

So skupinou odvážnych žien — ako boli tieto — úzko spojené s Bolestnou Matkou, aké dielo pre duše by sa mohlo vykonať vo svete!

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Táto kapitola v inom jazyku