Božia vôľa

Toto je kľúč od brány Nebeského Kráľovstva: „Qui facit voluntatem Patris mei qui in coelis est, ipse intrabit in regnum coelorum.“ — Kto plní vôľu môjho Otca… ten vojde do kráľovstva nebeského!

Nezabúdaj, že mnoho veľkých vecí závisí od toho, či sa ty a ja správame tak, ako Boh chce.

Sme ako kamene, otesané kamene, ktoré sa pohybujú, cítia, majú úplne slobodnú vôľu.

Boh je kamenár, ktorý údermi kladiva a dláta otesáva naše hrany, vyrovnáva nás, upravuje a mení podľa svojej vôle.

Nepokúšajme sa uhýbať, nechcime unikať jeho Vôli, pretože v nijakom prípade sa nemôžeme vyhnúť jeho úderom. — Trpeli by sme viac a neužitočne. A namiesto otesaných kameňov pripravených na stavbu, stala by sa z nás beztvará hromada drobného kamenia, po ktorej by ľudia šliapali s pohŕdaním.

Vzdať sa?… Prispôsobiť sa? Milovať Božiu Vôľu!

Prijatie Božej vôle s úplnou odovzdanosťou prináša radosť a pokoj: blaženosť Kríža. — Vtedy si uvedomíme, že Kristovo jarmo je príjemné a jeho bremeno ľahké.

Pokoj, pokoj!, zdôrazňuješ mi. — Pokoj je… pre ľudí „dobrej“ vôle.

Hľa, myšlienka, ktorá prináša pokoj a ktorú Duch Svätý vnuká tým, ktorí hľadajú Božiu Vôľu: „Dominus regit me, et nihil mihi deerit.“ — Pán je môj pastier, nič mi nechýba.

Čo by mohlo znepokojovať dušu, ktorá úprimne opakuje tieto slová?

Slobodný muž, dobrovoľne sa poddaj službe tak, aby Ježiš nemusel o tebe povedať to, čo vraj povedal o iných svätej Terézii z Ávily: „Terézia, ja som chcel… Ale ľudia nechceli.“

Úkon stotožnenia sa s Božou vôľou: Želáš si to, Pane?… Aj ja si to želám!

Neváhaj: dovoľ, nech z tvojho srdca stúpa k ústam „Fiat“ — Staň sa!… ktoré bude korunou tvojej obety.

Čím bližšie je apoštol k Bohu, tým viac sa cíti byť univerzálnym; jeho srdce sa rozšíri tak, že zahrnie všetkých a všetko do túžby položiť celý vesmír k Ježišovým nohám.

Bože môj, milujem tvoju vôľu tak, že by som neprijal samotné nebo, keby si si to želal — ak by bol taký nezmysel možný.

Odovzdanosť do Božej vôle je tajomstvom šťastia na zemi. — Povedz si teda: „meus cibus est, ut faciam voluntatem eius“ — mojím pokrmom je plniť Vôľu toho, ktorý ma poslal.

Táto odovzdanosť je presne tou podmienkou, ktorú potrebuješ na to, aby si v budúcnosti nestratil pokoj.

„Gaudium cum pace“ — radosť a pokoj — to je zaručené a chutné ovocie odovzdanosti.

Zachovať si odstup neznamená mať ľahostajné srdce… ani Ježišovo srdce nebolo ľahostajné.

Nie si menej šťastný pri nedostatku, ako by si bol pri nadbytku.

Boh pozdvihne tých, ktorí konajú jeho vôľu práve v tom, v čom ich uponížil.

Viac ráz za deň sa spýtaj sám seba: „Robím v tejto chvíli to, čo by som mal?“

Ježišu, čokoľvek ty chceš, to milujem.

Stupne: Odovzdať sa do Božej vôle; zjednotiť sa s Božou vôľou; želať si Božiu vôľu; milovať Božiu vôľu.

Pane, ak je to tvoja vôľa, urob z môjho úbohého tela Ukrižovaného.

Neupadni do bludného kruhu: myslíš si, že len čo sa to či ono dá do poriadku, štedro sa odvďačíš svojmu Bohu.

Nevidíš, že Ježiš očakáva, že budeš štedrý bez výhrad, aby On zariadil veci oveľa lepšie ako si si predstavoval?

Pevné rozhodnutie, logický dôsledok: v každej chvíli a každý deň sa budem snažiť veľkoryso plniť Božiu vôľu.

Tvoja vlastná vôľa, tvoj vlastný posudok - to je to, čo ťa znepokojuje.

Je to otázka niekoľkých sekúnd… Skôr, než niečo začneš, rozmýšľaj: Čo žiada Boh odo mňa v tejto záležitosti? A potom to s milosťou Božou vykonaj!

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Táto kapitola v inom jazyku