Taktika

Apoštolská duša, medzi tvojimi blízkymi si ako kameň, ktorý spadol do jazera. — Svojím príkladom a slovom urobíš na vode prvý kruh, potom ďalší… a ďalší… a ďalší… Zakaždým širší.

Chápeš teraz veľkosť svojho poslania?

Ako sa len mnohí ľudia snažia odísť zo svojho miesta! — Čo by sa stalo, keby každá kosť a každý sval v ľudskom tele chceli byť na inom mieste, než je im určené?

Niet iného dôvodu pre nespokojnosť vo svete. — Vytrvaj na svojom mieste, syn môj: ako veľa môžeš odtiaľ vykonať pre uskutočnenie kráľovstva nášho Pána!

Vodcovia!… Posilňuj svoju vôľu tak, aby Boh z teba urobil vodcu. Nevidíš, ako postupujú prekliate tajné spoločnosti? Nikdy nezískali veľké zástupy. — Vo svojom vnútri však vyformujú niekoľko diabolských ľudí, ktorí potom  podnecujú zástupy k šialenstvu tak, aby ich primäli ísť za nimi a nasledovali až k priepasti všetkého zmätku… do pekla. —Zasievajú prekliate semeno.

Ak ty chceš… budeš šíriť tisíckrát požehnané Božie slovo, ktoré nemôže sklamať. Ak si veľkorysý… ak odpovieš svojou osobnou svätosťou, dosiahneš posvätenie iných - Kristovo kráľovstvo: aby „Omnes cum Petro ad Jesum per Mariam“. Všetci s Petrom cez Máriu k Ježišovi.

Môže byť väčšia pochabosť, ako naširoko rozsievať zlatisté zrno do zeme, aby zhnilo? — Bez tejto veľkodušnej pochabosti by nebolo úrody.

Synu, ako je to s tvojou veľkodušnosťou?

Svietiť ako hviezda…túžba po výšinách a žiarivom lesku neba?

Avšak lepšie je horieť v skrytosti ako pochodeň a svojím ohňom zapáliť všetko, čoho sa dotkneš. — Toto je tvoj apoštolát; preto si na zemi.

Byť hlásnou trúbou pre nepriateľa je vrchol hlúposti; a ak je nepriateľ nepriateľom Boha, je to ťažký hriech. — Preto v profesijnej oblasti nikdy nebudem chváliť vedu tých, ktorí ju zneužívajú ako oporu na to, aby podnikali útoky proti Cirkvi.

Cvalom, cvalom!…Činnosť, činnosť!… Horúčka,  šialenstvo pohybovať sa… Obdivuhodne vystavané budovy…

No z duchovného hľadiska atrapy, lepenkové výtvory, pomaľované kulisy… cvalom!…činnosť! — A ľudia pobiehajú sem a tam.

Príčina je v tom, že pri svojej práci myslia len na dnešok: „žijú len pre prítomnosť.“ — Ty máš však vidieť veci zrakom večnosti, majúc na zreteli tak cieľ ako aj minulosť.

Pokoj. Mier. Intenzívny vnútorný život. Bez cvalu, bez šialenstva a túžby po zmene, odísť z miesta, ktoré ti v živote prislúcha - ako mocný zdroj duchovnej elektriny, koľkým len dáš svetlo a energiu!… bez toho, aby si stratil svoju vlastnú silu a svoje svetlo.

Nemaj nepriateľov. — Maj len priateľov, a to po pravej ruke tých, čo ti urobili alebo ti chceli urobiť niečo dobré a po ľavej ruke tých, ktorí ti uškodili alebo sa pokúsili uškodiť ti.

Nerozprávaj o podrobnostiach svojho apoštolátu; iba ak by to osožilo tvojmu blížnemu.

Nech váš život plynie nenápadne, tak, ako plynul Ježišov počas tridsiatich rokov.

Jozef z Arimatey a Nikodém navštevovali Ježiša tajne - v normálnych časoch i v časoch jeho triumfu.

Sú však statoční, keď pred vrchnosťou vyznávajú svoju lásku ku Kristovi — „audacter“ — s odvahou v hodine zbabelosti. — Vezmi si príklad.

Netrápte sa, že „vás poznajú“ podľa vašich skutkov. — To je príjemná vôňa Krista. — Napokon, keď stále pracujete len pre Neho, radujte sa, že sa napĺňajú slová Písma: „Aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“

„Non manifeste, sed quasi in occulto“ — nie verejne, ale akoby v skrytosti: tak ide Ježiš na slávnosť stánkov.

Tak pôjde aj s Kleofášom a jeho spoločníkom na ceste do Emauz. Tak ho vidí Mária Magdaléna vzkrieseného.

A tak — „non tamen cognoverunt discipuli quia Jesus est“ — učeníci nespoznali, že to bol On — sa zúčastní na zázračnom rybolove, o ktorom nám hovorí svätý Ján.

A ešte skrytejší je z lásky k ľuďom v Hostii.

Stavať veľkolepé budovy? Nádherné paláce?… Nech ich len budujú… Nech ich len stavajú.

Duše! — Oživovať duše… pre tieto budovy a tieto paláce!

Aké nádherné domy nám pripravujú!

Ako si ma rozosmial a ako som sa zamyslel, keď si mi povedal starú pravdu: Chomút sa nedáva koňovi na chvost.

Súhlasím: lepšiu prácu vykonáš pri priateľskej konverzácii či dôverným rozhovorom medzi štyrmi očami, ako rečnením — divadlo, divadlo! — na verejnosti pred tisíckami poslucháčov.

Predsa však, keď je potrebné rečniť, rečni.

Osamotené úsilie každého jedného z vás samostatne nemá veľký účinok. — No ak vás spojí Kristova láska, budete sa čudovať jej účinkom.

Chceš sa stať mučeníkom. — Dám ti teda mučeníctvo na dosah ruky: byť apoštolom a nenazývať sa ním, byť misionárom s poslaním a nevolať sa misionárom, byť Božím mužom a robiť dojem muža zo sveta: zostať nepovšimnutý!

Človeče! Zosmiešni to. — Povedz mu, že má zaostalé názory: je neuveriteľné, že ešte dnes niekto považuje dostavník za dobrý spôsob dopravy… — Toto je pre tých, čo sa ešte stále pridržiavajú voltariánstva z čias napudrovaných parochní, alebo pochybného liberalizmu devätnásteho storočia.

Aké reči! A koľko hrubosti a hnusu! — A musíš sa s nimi stýkať na úrade, na univerzite, v operačnej sále… všade.

Keď ich žiadaš, aby mlčali, vysmejú sa ti. — Keď sa tváriš nahnevane, ešte ich to povzbudí. — Keď odídeš, pokračujú.

Poviem ti riešenie: najprv sa za nich modli a vykonaj nejaké zadosťučinenie. A potom sa na nich obráť ako muž a použi „apoštolát silných slov“. — Keď sa nabudúce uvidíme, pošepkám ti celú kopu užitočných slov.

Usmerňujme „prozreteľné nerozvážnosti“ mladosti.

Táto kapitola v inom jazyku