407

La mortificació és premissa necessària per a tot apostolat, i per a la perfecta execució de cada apostolat.

Aquest punt en un altre idioma