461

El teu amor i el teu servei a l'Església Santa no poden estar condicionats per la més gran o més petita santedat personal dels que la componen, tot i que desitgem ardentment la perfecció cristiana en tots.

—Has d'estimar l'Esposa de Crist, la teva Mare, que és, i serà sempre, neta i sense màcula.

Aquest punt en un altre idioma